Emailový klub pro ženy

Přide­jte se k nám a dostáve­jte zdar­ma rady a tipy, které vám pomůžou lépe a rych­le­ji zvlád­nout vaše kaž­do­den­ní starosti. Jako bonus vám zašleme e-kni­hu “Jak proží­vat štěstí ve vztazích”.

Koučink — psychická pomoc ženám

Trápíte se a nevíte, jak si sama pomo­ci? Pojďte se s námi naučit, jak každý prob­lém dobře zvlád­nout.

Pomůžeme vám zvlá­dat a překonat samo­tu, stra­ch, stres, dep­rese, krize ve vztazích. Naučíme vás, jak zvýšit sebevě­domí, získat vnitřní klid a radost ze živ­ota. Naše zkušenos­ti nám ukazu­jí, že ženy potře­bu­jí pro nalezení vlast­ního štěstí přede­vším lásku a osob­ní uplat­nění. Jak lásku k sobě, tak lásku k druhé­mu člověku. Potře­bu­jí dávat, ale taky dostá­vat, pak se cítí být šťast­né, milo­vané a spoko­jenější. 

Z blogu

photography-of-woman-surrounded-by-sunflowers-1263986
girl-5305455_1920
writing-person-girl-woman-ipad-tablet-5939-pxhere.com