Emailový klub pro ženy

Přide­jte se k nám a dostáve­jte zdar­ma rady a tipy, které vám pomůžou lépe a rych­le­ji zvlád­nout vaše kaž­do­den­ní starosti. Jako bonus vám zašleme e-kni­hu “Jak proží­vat štěstí ve vztazích” a 20% sle­vu na první konzultaci.

Škola ženám — koučink a psychologie pro ženy

Trápíte se a nevíte, jak si sama pomo­ci? Pojďte se s námi naučit, jak každý prob­lém dobře zvlád­nout.

Pomůžeme vám zvlá­dat a překonat samo­tu, stra­ch, stres, dep­rese, krize ve vztazích. Naučíme vás, jak zvýšit sebevě­domí, získat vnitřní klid a radost ze živ­ota. Naše zkušenos­ti nám ukazu­jí, že ženy potře­bu­jí pro nalezení vlast­ního štěstí přede­vším lásku a osob­ní uplat­nění. Jak lásku k sobě, tak lásku k druhé­mu člověku. Potře­bu­jí dávat, ale taky dostá­vat, pak se cítí být šťast­né, milo­vané a spoko­jenější.

Můžete si vybrat ze dvou možností koučinku:

1. Online psy­cho­log­ická porad­na

Nemáte čas nebo možnost při­jít na osob­ní setkání? Vše můžeme vyřešit z pohodlí vaše­ho domo­va, firmy nebo z jakéhoko­liv mís­ta na světě přes Skype a jinou mobil­ní aplikaci. 

2. Osob­ní setkání “face-to-face”

Dáváte před­nost osob­ní schůzce? Můžeme se sejít osob­ně v pražské kanceláři, nebo za vámi rády při­jedeme na mís­to, které vyhovu­je vám, a kde se cítíte dobře.

Co vás koučink s námi naučí:

♥ Zvlád­nout krize v manžel­ství — nevěru, roz­chod, hád­ky, stres, abyste měla klid­né a vyrov­nané vztahy.

♥ Zvlád­nout vztah s dítětem v pubertě a zůs­tat v jeho očích skvělou mámou.

♥ Zvlád­nout samo­tu a využít toto období samo­ty pro znovu­nalezení vnitřního klidu.

♥ Překonat stres nebo přetížení a znovu načer­pat energii, abyste už neby­la tak unavená.

♥ Zvýšit sebevě­domí, začít si více věřit a nebát se nových situ­ací.

♥ Vní­mat svo­ji žen­skost, při­j­mout se taká jaká jsem, a umět tasit své žen­ské zbraně v pravý čas.

♥ Jak se vrátit do práce po mateřské dov­olené a znovu se cítit potřeb­ná.

♥ Překonat stra­ch, být opti­mi­stická a zase se radovat ze živ­ota.

♥ Nebát se jít za svý­mi sny, touha­mi a nenechat se nikým odra­dit.

Co vy a vnitřní štěstí? Máte ho již, cítíte ho? Nahráli jsme pro vás mal­ou ochut­návku, jak si pro něj vykročit a být k němu zase o něco blíže. 

Více fotek a videí zde…

 

Z blogu

close-up-composition-data-669986
art-background-blocks-810036
person-snow-winter-people-girl-woman-35418-pxhere.com-5