Chcete vědět víc?

Nechte nám na sebe kon­takt.

Škola ženám — koučink a psychologie pro ženy

Trápíte se a nevíte, jak si sama pomo­ci? Pojďte se s námi naučit, jak každý prob­lém dobře zvlád­nout. 

Pomůžeme vám zvlá­dat a překonat samo­tu, stra­ch, stres, dep­rese, krize ve vztazích. Naučíme vás, jak zvýšit sebevě­domí, získat vnitřní klid a radost ze živ­ota. Naše zkušenos­ti nám ukazu­jí, že ženy potře­bu­jí pro nalezení vlast­ního štěstí přede­vším lásku a osob­ní uplat­nění. Jak lásku k sobě, tak lásku k druhé­mu člověku. Potře­bu­jí dávat, ale taky dostá­vat, pak se cítí být šťast­né, milo­vané a spoko­jenější.

Můžete si vybrat ze dvou možností koučinku:

1. Online psy­cho­log­ická porad­naSpectrum_ONLINE_Logo

Nemáte čas nebo možnost při­jít na osob­ní setkání? Vše můžeme vyřešit z pohodlí vaše­ho domo­va, firmy nebo z jakéhoko­liv mís­ta na světě před Skype, mobil a jinou mobil­ní aplikaci. Výsled­ky se dostavu­jí rych­le a jsou trvalé.

mock-interview-png-mock-interview-300 2. Osob­ní setkání “face-to-face”

Dáváte před­nost osob­ní schůzce? Můžeme se sejít osob­ně v pražské kanceláři, nebo za vámi rády při­jedeme na mís­to, které vyhovu­je vám, a kde se cítíte dobře.

Co vás koučink s námi naučí:

♥ Zvlád­nout krize v manžel­ství — nevěru, roz­chod, hád­ky, stres, abyste měla klid­né a vyrov­nané vztahy.

♥ Zvlád­nout vztah s dítětem v pubertě a zůs­tat v jeho očích skvělou mámou.

♥ Zvlád­nout samo­tu a využít toto období samo­ty pro znovu­nalezení vnitřního klidu.

♥ Překonat stres nebo přetížení a znovu načer­pat energii, abyste už neby­la tak unavená.

♥ Zvýšit sebevě­domí, začít si více věřit a nebát se nových situ­ací.

♥ Vní­mat svo­ji žen­skost, při­j­mout se taká jaká jsem, a umět tasit své žen­ské zbraně v pravý čas.

♥ Jak se vrátit do práce po mateřské dov­olené a znovu se cítit potřeb­ná.

♥ Překonat stra­ch, být opti­mi­stická a zase se radovat ze živ­ota.

♥ Nebát se jít za svý­mi sny, touha­mi a nenechat se nikým odra­dit.

Co vy a vnitřní štěstí? Máte ho již, cítíte ho? Nahráli jsme pro vás mal­ou ochut­návku, jak si pro něj vykročit a být k němu zase o něco blíže.

Více fotek a videí zde…

Nejnovější článek:

Jak získat sebedůvěru vítěze

Jak získat sebedůvěru vítěze

Pokud si ve sportu či osob­ním živ­otě neb­udeme věřit, že lze něco dokázat, nepovede se nám to. Vnitřní přesvědčení, že je má vize reál­ná, je zák­la­dem k její­mu dosažení. Pochy­bu­jeme-li, je něco špat­ně. Je potře­ba pře­hod­notit svůj cíl a zamyslet se, proč o něm pochy­bu­jeme. Je to přece náš cíl, tak ho můžeme pře­for­mulo­vat, aby­chom se s ním úplně zto­tožnili. Čas­to nám přit­om v jeho dosažení brání nedostatek sebedůvěry.

Stává se vám, že o sobě pochy­bu­jte? Našep­tává vám občas vnitřní hlas, že něče­ho nedosáh­nete, že na to nemáte? Neznám žád­ného sportovce, který to neza­žil, který by občas nepochy­bo­val o správné ces­tě vedoucí k vítězství. Jak je možné, že tito sportov­ci nakonec svého úspěchu dosáh­nou? Že dokáží překonat vešk­eré pochyb­nos­ti a brát je jako výzvy? Odpovědí je, že neustále pracu­jí na zvyšování sebedůvěry. Ta je totiž klíčem k získání čehokoli, co si pře­jete!

Pokud si mys­líte, že se tak nar­o­dili, že na sobě nemuseli pra­co­v­at, jste na omy­lu. Pracu­jí na sobě totiž daleko tvrději než ostat­ní. A právě to jim umožňu­je dostat se až na samý vrchol ve svém odvětví.

Čtěte více 

Z blogu

tvář
strach
pexels-photo-619419