Emailový klub pro ženy

Přide­jte se k nám a dostáve­jte zdar­ma rady a tipy, které vám pomůžou lépe a rych­le­ji zvlád­nout vaše kaž­do­den­ní starosti. Jako bonus vám zašleme e-kni­hu “Jak proží­vat štěstí ve vztazích” a 20% sle­vu na první konzultaci.

Škola ženám — koučink a psychologie pro ženy

Trápíte se a nevíte, jak si sama pomo­ci? Pojďte se s námi naučit, jak každý prob­lém dobře zvlád­nout.

Pomůžeme vám zvlá­dat a překonat samo­tu, stra­ch, stres, dep­rese, krize ve vztazích. Naučíme vás, jak zvýšit sebevě­domí, získat vnitřní klid a radost ze živ­ota. Naše zkušenos­ti nám ukazu­jí, že ženy potře­bu­jí pro nalezení vlast­ního štěstí přede­vším lásku a osob­ní uplat­nění. Jak lásku k sobě, tak lásku k druhé­mu člověku. Potře­bu­jí dávat, ale taky dostá­vat, pak se cítí být šťast­né, milo­vané a spoko­jenější. 

Z blogu

52527174_2029807830430795_5835965814791995392_n
alone-anxious-black-and-white-568027