landscape-water-nature-grass-creative-woman-868961-pxhere.com

Dnes Vám přinášíme 10 jednoduchých a prak­tick­ých moti­vačních tipů od amer­ick­ého kouče Jasona Gra­cia, které si můžete během něko­li­ka málo min­ut přečíst a rych­le a efek­tivně je apliko­vat do svého živ­ota. Ať se vám líbí a máte požadované výsled­ky! Pamatu­jte, že účin­nost každého cvičení si můžete změřit jed­ině vaší zlepšu­jící se náladou.

1. Na nic nečeke­jte

Začnu, až děti vys­tudu­jí.“ „Udělám to, až děti budou chodit do školy“. „Počkám, až bude ten správný čas.“ Pamatu­jte si, že čas a situ­ace neb­u­dou nikdy tak per­fek­t­ní, jak očekáváte. Vždy bude důvod, proč něco neudělat. Můžete stále sedět, ale čas poběží dál. Odklá­dat své cíle do okamžiku, kdy bude vše na správném místě, můžete vlast­ně po zbytek svého živ­ota. Nečeke­jte na správný okamžik, pokud něco chcete, uděle­jte to to hned! Pokud máte možnost začít pra­co­v­at na svém cíli již dnes, nečeke­jte na zítřek.

2. Někdy je méně více

Vybavte si to pokaždé, pokud máte poc­it, že kar­ty hra­jí pro­ti vám a že se vám nic nedaří. Větši­na úspěšných lidí se vypra­co­v­ala prak­ticky od nuly. I nepří­jem­né a složité situ­ace pro vás mohou zna­me­nat dobrou lek­ci, která vás posune úplně jiným směrem a získáte tak zkušenos­ti, které byste jinde zcela jistě nezískaly. Pamatu­jte, že vše má svůj výz­nam, a že od nuly můžete začít i vy. Zjistěte a napište si, co už máte a na čem již dnes můžete začít stavět. Pamatu­jte, že bohat­ství nej­sou jen peníze a majetek. Součástí vaše­ho bohat­ství je také zdraví, přátelé, rod­i­na, zkušenos­ti… a mno­hem více!

3. Učte se od nejlepších

Vyh­lede­jte si infor­ma­ce a čtěte živ­o­topisy „obyče­jných“ lidí, kteří dosáh­li neobyče­jných výsled­ků. I tyto příběhy vás mohou rych­le motivo­vat a inspirovat. S tro­chou hledání a chtění najdete příběhy vztahu­jící se k výzvám, kterým čelíte i vy sami. Použi­jte je jako vzor pro svůj další rozvoj a tvor­bu plánů pro váš úspěšný živ­ot.

4. Založte si moti­vační stani­ci

Asi každý z nás rád sle­du­je filmy, které nás motivu­jí a pod­poru­jí k dosa­hování vyšších výkonů. Vybavte si situaci, kdy jste zhlédli film a cítili jste, že to je přes­ně to, co chcete udělat. Vytvořte si sbírku těch­to inspi­ra­tivních filmů. Vždy, když potře­bu­jete rychlou moti­vaci a máte dvě hodiny nazbyt, využi­jte je sle­dováním těch­to filmů – budete mít per­fek­t­ní řešení na dosah.

5. Motivu­jte ostat­ní

Pomáhe­jte druhým a oni budou pomáhat vám. I přátelé či rod­i­na potře­bu­jí občas pod­poru a trochu moti­vace. Vytvořte si tuto pomoc jako osob­ní cíl k tomu, aby i druzí dosa­ho­vali úspěchu s vaší pod­porou. Motivování vašich přá­tel či rodiny vám pomůže naučit se něco více o moti­vaci z jiného úhlu pohle­du. Vás posune zase jen dál.

6. Váš sez­nam úkolů

Vytvořte si sez­nam úkolů v neděli večer, který pokrývá nad­cháze­jící týden. I když máte poc­it, že nemáte dostatek moti­vace pro jejich real­izaci, napište si je! Ten­to sez­nam vás bude utvr­zo­vat v tom, že za své cíle máte odpověd­nost oprav­du jen vy sami. Jak plyne čas, vždy pře­suňte vaše nedokončené úkoly do horní části úkolů nad­cháze­jícího dne. To vám zaručí, že každá polož­ka na vašem sez­na­mu bude dokonče­na, i když ji nesti­h­nete ve vybraný den. Pokud zjistíte, že vaše položky na sez­na­mu neustále stěhu­jete na zítře­jší sez­nam, pravděpodob­ně budete muset snížit vaše pra­cov­ní vytížení.

7. Najděte svůj vzor

Nevíte přes­ně, jak by měla vypa­dat vaše ideál­ní budouc­nost? Najděte své živ­ot­ní vzo­ry či lidi kolem vás, ke kterým máte obdiv a z nějakého důvo­du k nim vzh­lížíte. Zjistěte z jakého důvo­du k nim ten­to obdiv a respekt chováte – budete mít výsledek toho, čeho chcete dosáh­nout i vy sami.

8. Vyčistěte si pros­tor pro myšlení

Najděte si něko­lik min­ut na vyčištění vaše­ho pros­toru pro myšlení. Máte-li během dne při­jít na spous­tu užitečných myšlenek, je potře­ba, aby mís­to kde přemýšlíte, bylo přehled­né a nikoli chaotické. Vytvořte pro sebe orga­ni­zo­vaný a přehled­ný pros­tor, kde se cítíte dobře. Zmatené prostředí vytváří zmatené myšlení. Mějte kolem sebe přehled a čisté prostředí, bude se vám pra­co­v­at o 100% lépe a hlavně soustředěněji.

9. Napište si své vým­lu­vy

Vytvořte si písem­ný sez­nam důvodů, které běžně používáte pro to něco, co byste měli, nebo chcete dělat. Zvažte kaž­dou oblast vaše­ho živ­ota: svou prá­ci, rod­inu, peníze, zdraví, atd. Pokud nepracu­jete tak pil­ně, jak bystě měli, jaký je váš důvod? U každé položky na sez­na­mu se zaměřte na řešení situ­ace. Napřík­lad, pokud jste na sez­nam nap­sali, že odkládáte svůj cíl, pro­tože pracu­jete na plný úvazek. Můžete pro­ti tomu nap­sat, že máte ještě pět až šest hodin pra­co­v­at na svých úkolech po prá­ci. Pokud jste dost chytří na to, abyste si své vým­lu­vy vytvořili, určitě budete také dost chytří na to, abyste se jich zbav­ili. Je to vaše vol­ba!

10. Vše je hra

Všich­ni jsme svým způ­sobem ještě děti a máme rádi, když se pro nás práce stává zábavou. Pokud musíte dokončit nějak­ou jednodu­chou prá­ci v domác­nos­ti či pro­jekt, uděle­jte si z něj zábavnější hru. Tím se pře­for­mu­lu­je vaše situ­ace z obá­vaných úkolů na soutěž. Musíte uklid­it dům? Uvidíme, jestli to zvlád­nete do dvou hodin… za každý splněný úkol se neza­pomeňte patřičně odměnit.

10 prak­tick­ých moti­vačních tipů pro každý den