Čas­to čtu blo­gy zají­mavých zahraničních autorů a nedávno jsem objevila jeden, o který bych se chtěla podělit i s vámi, článek o 7 charak­ter­i­stick­ých vlast­nos­tech úspěšných lidí od amer­ick­ého auto­ra Mar­lona Nuqui. Co tyto úspěšné lidi spo­ju­je, co vlast­ně mají společného? Jak je možné, že se tito lidé bez ohle­du na celosvě­tovou eko­nom­ick­ou krizi drží stále nahoře a cítí se v pohodě? Přináším vám něko­lik tipů.

1. Vášeň

Bez vášně se děje jen vel­mi málo úspěšný věcí/projektů/snů. Lidé, kteří mají pro něco vášeň, čas­to dosahu­jí úspěchu daleko jednoduše­ji, než ostat­ní. Žijí svůj sen a vyživu­jí jej neustále energií, chodí s ním spát a ráno se s ním zase probouze­jí. Tito lidé zkrát­ka mají vášeň a nadšení pro něco žít. Co je to, co vás pohání a nemůžete kvůli tomu čas­to ani usnout? Co má ve vašem živ­otě smysl a účel? Je potře­ba najít něco, pro co budete mít vášeň, pro­tože vášeň vytváří akci.

2. Víra

Pod­půrný sys­tém víry v to dobré je zák­la­dem každého úspěšného člově­ka. Je na čase si kon­trolo­vat vaše přesvědčení a to, v co oprav­du věříte – pod­poru­jí vás nebo spíše omezu­jí? Jaká jsou vaše přesvědčení? Ves­měs poz­i­tivní nebo spíše neg­a­tivní? Ana­lyzu­jte své myšlenky pečlivě a pak na nich můžete pos­tup­ně pra­co­v­at a měnit je ve váš prospěch.

3. Strate­gie

Lidé, kteří býva­jí úspěšní, mají také strate­gii, neboli orga­ni­zo­vaný způ­sob, jak trvale pro­duko­vat žádoucí výsled­ky. Máte svo­jí fun­gu­jící strate­gii? Možná je na čase podí­vat se na to a udělat nějaké zásad­ní změny, které vám zajistí oprav­dové výsled­ky. Může vám v tom pomo­ci jeden z koučinkových pro­gramů.

4. Hod­no­ty

Úspěšní lidé vědí, co chtějí od živ­ota, jejich práce a také úspěch sou­visí s jejich hod­no­ta­mi. Pokud děláte v živ­otě věci, se který­mi se nez­to­tožňu­jete, nikdy nemůžete mít takové výsled­ky, jako když je vše v souladu. Zma­pu­jte si své hod­no­ty a porovne­jte součas­ný stav vaše­ho živ­ota – je to skutečně to, co v živ­otě oprav­du chcete?

5. Hlad­i­na energie

Už jste si někdy všim­li, že nejúspěšnější lidé mají vždy dostatek energie? Vypadá to, že někdy mohou fun­go­vat něko­lik dní beze spánku a ještě podat per­fek­t­ní výkon, kdekoli se objeví. Čím to je? Tito lidé vědí, že v živ­otě není důležitá jen práce, ale také dostatek vedle­jších aktiv­it, jako je sport, zába­va s přáteli, dov­olená s rodi­nou. Vždy si naj­dou dostatek času, aby se mohli odreago­v­at a načer­pat nové síly. Najděte způ­sob, jak zvýšit hlad­inu své energie – sportu­jte, jezte zdravě, bavte se!

6. Síla spo­jení

Větši­na lidí, která dosahu­je úspěchu, zná jed­no vel­mi důležité pravid­lo – propo­jo­vat se s jiný­mi úspěšný­mi lid­mi a sdílet nové poz­natky a zkušenos­ti. Vědí, že jed­ině tak se mohou něco naučit a posunout se dál. Sta­tis­tiky tvrdí, že úspěšní lidé tráví 80% času s jiný­mi lid­mi za účelem propo­jování a kon­tak­tů, díky kterým mohou dělat skutečně to, co sami chtějí. Jak jste na tom vy?

7. Komu­nikační doved­nos­ti

S tím­to také sou­visí další oblast, a to jsou komu­nikační doved­nos­ti – jak komu­niku­jete s ostat­ní­mi? Cítíte se jako ryba ve vodě nebo vám to činí trochu prob­lém. Úspěšní lidé jsou mimo jiné výborní řeční­ci a dokážou mlu­vit prak­ticky s každým o všem a napros­to spon­tán­ně. Cítíte-li, že komu­nikace není zrov­na vaše sil­ná strán­ka, pusťte se do toho a začněte na sobě pra­co­v­at!

7 charak­ter­i­stick­ých vlast­nos­tí úspěšných lidí