Jak porazit strach

Jak porazit strach

Co to vlast­ně stra­ch je, odkud se bere jeho ničivá síla? Někdy se nám stává, že pociťu­jeme zvlášt­ní emoce. Nej­sou nijak pří­jem­né a nedo­prováze­jí je poz­i­tivní emoce. Právě naopak! Cítíme se jako v pasti, buší nám srd­ce, slyšíme zrych­lené dýchání, chvě­jeme se