Jak být koučem sám sobě — dotáhněte to až do konce!

Jak být koučem sám sobě — dotáhněte to až do konce!

Reka­pit­u­lace před­chozích dílů: V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy. Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou a vybrala jste si dvě

Jak být koučem sám sobě — 5 minut denně může zlepšit tvůj život (díl 3)

Jak být koučem sám sobě — 5 minut denně může zlepšit tvůj život (díl 3)

Reka­pit­u­lace 1. a 2. dílu: V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy. Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou