Jak se hledají (dobré) kamarádky?

Jak se hledají (dobré) kamarádky?

Jsou vzác­nější než šafrán. A zvlášť s přibý­va­jícím věkem a naší narůs­ta­jící opa­trnos­tí je to s hledáním blízkých přítelkyň stále kom­p­liko­vanější… Závidím své dvouapůl­leté dceři. V jejím věku stačí při­jít na hřiště, stoup­nout si k holčičce, která se jí líbí, a za pár vteřin komu­niku­jí. Pak mi

9 kroků ke kreativitě

9 kroků ke kreativitě

O kreativ­itě se hod­ně mlu­ví, ale málo se o ní ví. Co všech­no se pod pojem tvořivost vejde a proč byste ji v sobě měli probu­dit k živ­o­tu právě vy? Když jsem připravo­vala tenhle článek, narazi­la jsem mimo jiné na zají­mavý výzkum. Proběhl už

Naučte se rozhodovat správně!

Naučte se rozhodovat správně!

Živ­ot plný možnos­tí a příleži­tostí výběru je náročný. Nikdy nemůžete mít všech­no, vždy jen něco. A co to bude? To je otáz­ka. Kom­p­liko­vaná fak­tem, že za svá rozhod­nutí jste zod­pověd­ní jen vy sami. A že vám vždy­cky (po)změní živ­ot. Jak se rozhodovat snáz?

Slzy jako nástroj manipulace

Slzy jako nástroj manipulace

Časopis PERFECT WOMAN, 04/2014, str. 144 – 146. Text: Jana Potužníková, na otázky odpovídá Mar­ti­na Fau. Pro většinu z nás jsou slzy možnos­tí, jak dát prů­chod sil­ným emocím. Pomáha­jí nám zbav­it se napětí, stre­su a někdy také vyjádřit radost. Naj­dou se ovšem i ženy, které pláč

Nemůžu na něj zapomenout!

Nemůžu na něj zapomenout!

Časopis PERFECT WOMAN, 06/2014, str. 135 – 136. Text: Jana Potužníková, na otázky odpovídá Mar­ti­na Fau. Roz­chody a rozvody patří k nejstresovějším událostem našich živ­otů. Při­jít o part­nera je totiž jako ztratit půdu pod nohama a mno­hdy kus sebe sama… Je to snad důvod, proč (čas­to i po