Jak rozpoznat depresi

Jak rozpoznat depresi

Ten­to nepří­jem­ný poc­it zažívá v dnešní době čím dál, tím více lidí. Uspěchaná doba, kom­p­likace v part­ner­ství, potíže v prá­ci, nedostatek sebevě­domí, toto všech­no může ovlivňo­vat zásad­ně psy­chický stav člově­ka. Dle mého názoru je dobré dozvědět se o tom­to poc­i­tu více a pří­pad­ně se bránit