Ste­jný post­up, ale více sezení = více jas­ná ces­ta k cíli.

blue-confidence-contemporary-1036622 (2)

1 sezení

Získáte jas­ný přehled o vaší situaci, tak abyste mohli získat požadovaný nadhled a převza­li nad svým myšlením kon­trolu. Ode­jtete s kon­rét­ním cílem a návrhem jak s prob­lémem pra­co­v­at.

blue-confidence-contemporary-1036622 (2)

3 sezení

Máte uce­lený plán, jak dosáh­nout řešení svého prob­lé­mu, větší sebedůvěru k novým krokům vpřed a přede­vším nové upevněné návyky, abyste se do podob­né situ­ace již nedostali.

blue-confidence-contemporary-1036622 (2)

6 sezení

Jste prak­ticky nový člověk. Vytvoříte si nový způ­sob myšlení, který vám zajistí větší klid a radost ze živ­ota. Máte k dis­pozi­ci nové nástro­je, jak se sebou i do budouc­na pra­co­v­at — již bez pomo­ci odborní­ka.