Jak být koučem sám sobě — dotáhněte to až do konce!

Jak být koučem sám sobě — dotáhněte to až do konce!

Reka­pit­u­lace před­chozích dílů: V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy. Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou a vybrala jste si dvě

Jak být koučem sám sobě — 5 minut denně může zlepšit tvůj život (díl 3)

Jak být koučem sám sobě — 5 minut denně může zlepšit tvůj život (díl 3)

Reka­pit­u­lace 1. a 2. dílu: V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy. Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou

Jak rozpoznat depresi

Jak rozpoznat depresi

Ten­to nepří­jem­ný poc­it zažívá v dnešní době čím dál, tím více lidí. Uspěchaná doba, kom­p­likace v part­ner­ství, potíže v prá­ci, nedostatek sebevě­domí, toto všech­no může ovlivňo­vat zásad­ně psy­chický stav člově­ka. Dle mého názoru je dobré dozvědět se o tom­to poc­i­tu více a pří­pad­ně se bránit

Jak se hledají (dobré) kamarádky?

Jak se hledají (dobré) kamarádky?

Jsou vzác­nější než šafrán. A zvlášť s přibý­va­jícím věkem a naší narůs­ta­jící opa­trnos­tí je to s hledáním blízkých přítelkyň stále kom­p­liko­vanější… Závidím své dvouapůl­leté dceři. V jejím věku stačí při­jít na hřiště, stoup­nout si k holčičce, která se jí líbí, a za pár vteřin komu­niku­jí. Pak mi

9 kroků ke kreativitě

9 kroků ke kreativitě

O kreativ­itě se hod­ně mlu­ví, ale málo se o ní ví. Co všech­no se pod pojem tvořivost vejde a proč byste ji v sobě měli probu­dit k živ­o­tu právě vy? Když jsem připravo­vala tenhle článek, narazi­la jsem mimo jiné na zají­mavý výzkum. Proběhl už

Naučte se rozhodovat správně!

Naučte se rozhodovat správně!

Živ­ot plný možnos­tí a příleži­tostí výběru je náročný. Nikdy nemůžete mít všech­no, vždy jen něco. A co to bude? To je otáz­ka. Kom­p­liko­vaná fak­tem, že za svá rozhod­nutí jste zod­pověd­ní jen vy sami. A že vám vždy­cky (po)změní živ­ot. Jak se rozhodovat snáz?

Slzy jako nástroj manipulace

Slzy jako nástroj manipulace

Časopis PERFECT WOMAN, 04/2014, str. 144 – 146. Text: Jana Potužníková, na otázky odpovídá Mar­ti­na Fau. Pro většinu z nás jsou slzy možnos­tí, jak dát prů­chod sil­ným emocím. Pomáha­jí nám zbav­it se napětí, stre­su a někdy také vyjádřit radost. Naj­dou se ovšem i ženy, které pláč