Reka­pit­u­lace 1. a 2. dílu:

V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy.

Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou a vybrala jste si dvě nejdůležitější, které jste si doma tréno­vala. V této fázi už děláte konkrét­ní kroky vedoucí k dosažení cíle. Nyní je důležité vytr­vat, dále vizual­i­zo­vat svůj cíl a opako­vat možnos­ti, které jste si vybrala min­ule.

Díl č. 3:

  1. Další možnos­ti — ze svého sez­na­mu možnos­tí, který jste si udělala min­ule, si vyberte opět jed­nu až dvě. Napřík­lad při cíli: Líbím se sama sobě, byla možnost: cvičím 3x týd­ně. Teď je na čase vybrat si další možnost, např.: moje stra­va je vyvážená.
  2. Konkrét­ní rozpis — vytvořte si sez­nam, co to pro vás konkrét­ně zna­mená vyvážená stra­va. Např., jak chcete jíst, kdy chcete jíst a co konkrét­ně chcete jíst. Podrob­ně si ses­tavte nákup­ní sez­nam zdravých potravin a to, co jste schop­na skutečně dodržet.
  3. Důsled­nost — dodržu­jte svůj plán a těšte se z každé mal­ičkosti.

Neza­pomeňte opako­vat kroky z prvního a druhého dílu. Cíl a násled­né kroky si vyberte pečlivě, podle toho, po čem toužíte a co skutečně chcete. Pak už stačí to jen plnit a pravidel­ně opako­vat. Pokud potře­bu­jete pomo­ci nebo něče­mu nerozumíte, rádi vás celým pro­ce­sem provedeme.

Pokud potře­bu­jete pod­poru, objed­ne­jte se na konzultaci a dosáh­něte svého cíle s naší pomocí.

Držíme vám palce a těšíme se na vás.

Vaše Andrea a Niko­la

Jak být koučem sám sobě — 5 min­ut den­ně může zlepšit tvůj živ­ot (díl 3)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.