Reka­pit­u­lace před­chozích dílů:

V prvním díle jste si vytvoři­la svůj cíl, který chcete dosáh­nout za 3 měsíce a inten­zivně si ho před­stavo­vala. Tady hra­jí důleži­tou roli vaše emoce, poc­i­ty a přes­tavy.

Ve druhém díle jste hledala všech­ny možnos­ti, které vás k němu dove­dou a vybrala jste si dvě nejdůležitější, které jste si doma tréno­vala. V této fázi už děláte konkrét­ní kroky vedoucí k dosažení cíle. Nyní je důležité vytr­vat, dále vizual­i­zo­vat svůj cíl a opako­vat možnos­ti, které jste si vybrala min­ule.

Ve třetím díle jste si vybrala další možnost, která vás při­blíží k vaše­mu cíli a zakotví požadované chování.

Díl č. 4: Jak se dostat k cíli

Pokud si pečlivě všímáte těch­to kroků, mají za cíl váš naučit opako­vat chování, které fun­gu­je, a které vás má dovézt k cíli. Cíl není nic jiného než sou­bor pečlivě vybraných funkčních možnos­tí — nových návyků a vzor­ců chování, které vám umožňu­jí změnit váš živ­ot­ní styl nebo vaše jed­nání, které povede tím správným směrem.

Pouze nečtěte, ale kone­jte

Hod­ně se setkávám s tím, že mno­ho lidí teo­ret­icky ví, co má pro svůj lep­ší živ­ot dělat, ale oprav­du něco pro to udělat, tedy činit, odlišu­je úspěšné, od těch méně úspěšných. Buďte ženou činu a kone­jte mís­to neustálého přemílání, jestli tak nebo tak. Jestli pouze čtete články jako ten­to, ale nic pro to neděláte, težko budete zaží­vat tolik vytouže­nou změnu. Prostě a narov­inu 🙂

Konkrét­ní aktiv­i­ty — cvičení 3x v týd­nu po prá­ci, pravidel­né psaní deníku ráno hned po sní­dani, vizual­izace svéh cíle či pětimin­u­tová med­i­tace před spaním to jsou přík­la­dy konkrét­ních kroků, které mají smysl a vyvola­jí ve vás poc­it, že jste pro sebe něco skutečně udělali.

Malá pomůc­ka, jak vytr­vat — pomo­ci vám může i měsíční kalendář, kde máte přehled­ně celý měsíc před sebou. Můžete si tam zaz­na­men­tat, že jste daný “úkol” v daný den splnili. Když už budete mít odškr­taných více dnů se splněným úkolem, pak se vám neb­ude chtít jen tak pře­s­tat. Vizuál­ně byste tím narušili váš kalendář a řetězec dokončených úkolů byste přetrhli. Můžete si vymyslet i jiné sym­boly než fajfku nebo křížek. Cokoli, co vás bude bav­it a bude to sym­bol­i­zo­vat, že je úkol splněn.

Víte jaký máte cíl a nyní už také víte, jaké aktiv­i­ty k němu vedou. Vyberte si tedy ideál­ně 3 možnos­ti, co můžete udělat, abyste se ke své­mu cíli dostali. Pak už “jen” vytrve­jte a opaku­jte kroky stále doko­la. Mějte na paměti, že někdy se výsled­ky mohou dostavit dříve a někdy zase později. Ti, co vytr­va­jí, sklízí úspěch. Pro­to si vyberte takové kroky (možnos­ti), které jste ochot­ni a schop­ni opako­vat každý den. Pak budete mít jis­to­tu, že je splníte.

Nedávno mi nap­sala jed­na z klien­tek, že by potře­bo­vala trochu “dokopat” k vytr­val­osti a že je sice náš manuál přehled­ný, ale že ví, že to sama prostě nedá. Pokud jste na tom podobě, stačí si nap­sat o pomoc, pro­tože občas je to ta nejlepší věc, co pro sebe můžete udělat: objed­ne­jte se na konzultaci a dosáh­něte svého cíle s naší pomocí.

Krás­né let­ní dny vám pře­je,

Niko­la a Andrea

Jak být koučem sám sobě — dotáh­něte to až do konce!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.