Reka­pit­u­lace 1. dílu:

Máte svůj krás­ný cíl a každý den si ho ale­spoň 5 min­ut před­stavu­jete.  Jaké to je, jak se u toho cítíte a co prožíváte? 

Díl č. 2:

  1. Pokud jste si napřík­lad dala za cíl: Líbím se sama sobě, Cítím se při­tažlivá, Jsem více sebevě­domá, atd. Dalším pos­tu­pem je najít první krok, který bude směřo­vat k vaše­mu cíli.
  2. Sez­nam možnos­tí — do seši­tu si napište jednoduchý sez­nam možnos­tí, co můžete konkrét­ně udělat. Napřík­lad při cíli: Líbím se sama sobě, to může být: cvičím 3x týd­ně, starám se o svo­ji pleť, i doma dbám na svůj vzh­led, chodím dříve spát, moje stra­va je vyvážená, dostatečně relax­u­ji, atd.
  3. Výběr 1 až 2 možnos­tí — Vyberte konkrét­ní možnost a napište si jas­ně a stručně co uděláte, jak a kdy. Napřík­lad u kroku: Cvičím 3x týd­ně to může být — Cvičím jógu pondělí podle Youtube od 18 – 19h, stře­da od 18 – 19h, sob­o­ta od 10 – 11h. Dodržu­jte vše podle plánu. Pokud je to nut­né upravte si ho. Další týden si můžete při­dat jinou aktiv­i­tu, co vás baví. Důležité je, abyste si vždy zap­sala, kdy, co a jak a dodržo­vala to.
  4. Pravidel­nost — Opaku­jte vybrané možnos­ti podle plánu v sešitě. K tomu pokraču­jte s vizual­iza­cí cíle. To vám udrží moti­vaci a pomůže překonat překážky na ces­tě za ním. Neza­pomeňte, cíl jste si vytvoři­la na 3 měsíce, které jsou potře­ba na viditel­né změny.
  5. Radost — snažte se mít radost, že něco konkrét­ního, co jste možná dlouho odklá­dala, že konečně děláte.

Příště vás navedeme, jak pokračo­vat a udržet si moti­vaci.

Držíme vám palce.

Vaše Andrea a Niko­la.

Jak být koučem sám sobě — 5 min­ut den­ně může zlepšit tvůj živ­ot (díl 2)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.