Jak na to?

1. Sešit - pořiďte si jakýko­liv sešit.
2. Cíl — co bych chtěla nejvíce změnit — vemte si tužku, zamyslete se a napište si krátk­ou větu v pří­tom­ném čase, která bude vys­ti­ho­vat, co byste chěla za 3 měsíce změnit nebo udělat jinak:
(Např. Cítím se při­tažlivá, jsem klid­ná a vyrov­naná, lépe zvládám domác­nost, 3x týd­ně cvičím, moje práce mě naplňu­je a baví, mám hezký vztah s dět­mi, můj vztah s part­nerem je har­mon­ický …)

3. Před­sta­va — nyní, když máte jas­ně defi­no­vaný a zap­saný cíl, zavřete oči a přen­este se v mys­li za 3 měsíce. Detail­ně si přes­tavu­jte a prožíve­jte situaci, jako byste už byli v cíli. Jaké to je? Jak se cítíte? Co tam vidíte? Tato vize je důležitá, aby­chom vytvořili jas­nou před­stavu, co chceme dosáh­nout a zároveň získali moti­vaci pro násle­du­jící kroky vedoucí k její­mu uskutečnění.

4. 5 min­ut den­ně — každý den si naj­du čas na sebe a promítám si v hlavě tuto před­stavu. Je důležité se nal­a­dit a procítit to. Vní­mat barvy, zvuky, poc­i­ty … Čím více emocí, tím více to fun­gu­je.

Příště vám napíšeme, jak vykročit na ces­tu k vaše­mu cíli. Užíve­jte si svých 5 min­ut den­ně a neza­pomíne­jte, že děláte něco pro sebe. Již brzy budeme pokračo­vat.

Vaše Andrea a Niko­la

Jak být koučem sám sobě — 5 min­ut den­ně může zlepšit tvůj živ­ot (díl 1)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.