Co se to se mnou děje?

Mno­ho žen se trápí tím, že se cítí málo sebevě­domě a nejistě. Hlavně s přibý­va­jícím věkem, kdy se můžou tyto frus­trace zvyšo­vat, žena přestává být spoko­je­na a šťast­ná. Ženy, se který­mi jsem pra­co­v­ala a pomáha­la jim získat opět poc­it cítit se dobře a věřit si, mi popiso­valy příčiny jejich trápení. Jejich prob­lémy začaly již kolem 35 roku živ­ota, kdy byly větši­nou jejich vztahy dlou­ho­leté, starosti s dět­mi nemě­ly konce, objevo­valy se první vrásky a jejich tělo procháze­lo také promě­nou, kdy se zača­lo objevo­vat nějaké to kilo navíc a pode­piso­va­lo se na jejich postavě. Tohle vše ženám na sebevě­domí rozhod­ně nepřidá­va­lo! Cítili se více unavené, přetěžo­vané a čas­to i nepochopené a nedo­ceněné. Jak se mohly cítit sebevě­domé, když v dnešním mod­erním a vir­tuál­ním světe se propagu­je vše dokon­alé a per­fek­t­ní.

Je tohle ale realita?

Retušo­vané mod­elky v časopisech, pla­s­tická chirurgie, co si poradí se vším, propa­gace žen, které vykoná­va­jí vysoké posty a k tomu zvlá­da­jí per­fek­t­ně rod­inu. Tyto ženy vědě­ly, že to úplná reali­ta není, ale ten tlak společnos­ti jim prostě nedal moc pros­toru uvě­domit si sebe samu, své vnitřní hod­no­ty a schop­nos­ti. Hod­no­cení a porovnávání se není nikdy ces­ta správným směrem. Právě hod­no­cení se může dít buď na zák­ladě vnitřních fak­torů, nebo vnějších. Je potře­ba pra­co­v­at na tom, aby bylo vaše hod­no­cení založeno na vnitřním názoru a neby­lo závis­lé na okolí. To je prob­lém, kdy se stáváme obětí názoru okol­ních lidí, kteří nám můžou naše sebevě­domí snižo­vat. Aby­chom dosáh­ly zdravého sebevě­domí, je potře­ba spoléhat se sama na sebe a ne na okolí.

Chci to změnit ale jak?

Zvýšení sebevě­domí zna­mená začít na sobě pra­co­v­at, věno­vat se sobě a překoná­vat určité staré stereo­typy, způ­so­by myšlení a jed­nání.

Zák­lad­ní kroky jak získat sebevě­domí:

1. Jdu do toho – prvním krokem je říct si, chci změnu a jdu do toho TEĎ.

2. Práce s odborníkem – nejrych­le­jší a neje­fek­tivnější způ­sob, jak získat sebevě­domí je začít spolupra­co­v­at s odborníkem. Neztrácíte čas a nevy­nakládáte zbyteč­nou námahu, která vás může jen demo­tivo­vat a ještě více prohlubo­vat neg­a­tivní poc­i­ty.

3. Najít si motivu­jící cíl – přes­ná a jas­ná před­sta­va toho, co chcete dosáh­nout, jak se chcete cítit, co chcete na sobě změnit, vám dá sil­nou moti­vaci a touhu dokázat to a uspět. Cítit se jako sil­ná a sebevě­domá žena, která ví, co chce a nebo­jí se říkat své názo­ry. Nebo­jte se vytvořit si jas­nou před­stavu, kde již jste sebevě­domá žena. Promíte­jte si ji každý den a prožíve­jte poc­i­ty, jako­by jste jí již byla.

4. Deníček sebevě­domí – sep­sat si jas­né a stručné kroky, které pove­dou k vaše­mu sebevě­domí. Odborník vám s tím vším pomůže a povede vás správ­nou ces­tou. Přes­ný plán kaž­do­den­ních mal­ičkých krůčků je ces­ta, které vás vždy dovede k cíli. Je dokázáno, že čím více věcí zvlád­nete, tím vetší sebevě­domí budete mít a tím vetší bude vaše moti­vace zdolá­vat další a další náročnější krůčky.

5. Každý den 1 krůček – dejte si závazek, že si do svého deníčku, kde máte sep­sané pos­tupy ke zvýšení sebevě­domí, každý den splníte aspoň jeden malý krůček. Nevynechejte žád­ný den a plánu­jte další a další krůčky. Pos­tup­ně vás totiž dove­dou k tomu, že si budete více věřit a budete spoko­jené. Nebo­jte se náročnějších úkolů, pro­tože právě ty způ­sobí ten malý „zázrak“, který vám změní živ­ot. S pomocí odborní­ka budou jed­notlivé kroky takové, aby vám co nejrych­le­ji pomohly dosáh­nout svého cíle stát se sebevě­do­mou ženou.

6. Pochvalte se – neza­pomeňte se za jed­notlivé malé úspěchy pochválit a také odměnit. Je totiž skvělé, že jste se do toho pusti­ly ale je potře­ba se zas­tavit a uvě­domit si, kde se na té ces­tě nacházíte a ocen­it snahu, kter­ou jste vynaloži­ly. Zapište si do svého deníčku slovy, za co se každý den chválíte a co pěkného jste si za to ale­spoň jed­nou týd­ny dopřá­ly. 

5.Buďte poz­i­tivní – ženy, které mys­lí poz­i­tivně jsou více sebevě­domé. Nenecha­jí se tolik ovlivnit názo­ry okolí a více spoléha­jí na své vlast­ní hod­no­cení. Ve všem hleda­jí výhody, a pokud se jim něco nepo­daří, dokáží se z toho poučit a jít dal, aniž by utr­pě­lo jejich sebevě­domí. Dokáži si přiz­nat chy­bu, a pokud něco neumí, umí si to přiz­nat bez poc­i­tu viny.

Jaké je vaše sebevědomí?

Na škále od 1 do 10, kde 10 je nejvíce.

Kde se nacházíte vy?

Pokud je to čís­lo nižší než 5, můžete při­jít do naší porad­ny, kde vám pomůžeme stát se sebevě­do­mou ženou podle vašich před­stav.

Jak být sebevě­do­mou ženou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.