hadky

Všich­ni jsme to zažili, hád­ky a usmiřování, pěkné chvíle i ty méně pří­jem­né, chvíle vzá­jem­né pod­pory i vzá­jem­ného nesouladu. Tyto momen­ty jsou nám vlast­ní a provází každý part­ner­ský živ­ot bez výjimky. Vše záleží, v jaké míře jsou tyto momen­ty ve vztahu obsazeny a jak je part­neři společně zvlá­da­jí.

Vaše pocity z rozchodu s partnerem jsou přirozené

Pokud se ve vztahu neshody pro­je­vu­jí dlouhodobě, může dojít k obous­tran­né dom­lu­vě a násled­né­mu roz­chodu a pokraču­jeme dále v živ­otě s jiný­mi part­nery, ale častěji se nám stává, že buď my něko­ho opouštíme, nebo něk­do opustí nás. Každý roz­chod sebou přináší nepří­jem­né emoce a poc­i­ty. Cítíme smutek ze ztrá­ty part­nera, že už nic neb­ude jako dřív, máme na něj zlost, že nás opustil, nebo naopak obviňu­jeme sebe, že jsme mohli udělat pro vztah více nebo, že jsme nebyli pro part­nera dost dobří. Tyto poc­i­ty jsou přirozené, neboť jste byli na part­nera zvyk­lí, trávili čas společně, milo­vali se spolu a to všech­no najed­nou není a vy cítíte smutek a ztrá­tu času a inves­tice, kter­ou jste do vaše­ho vztahu vložili. Vše záleží, jak­ou roli part­ner v našem živ­otě hrál, jestli jste žili jen pro něj, nebo měli i svo­ji vlast­ní real­izaci mimo něj.

V rámci první „porozchodové“ fáze byste si měli prožít tyto emoce, abyste se opět vrátili do stavu, kdy budete připraveni začít nový vztah:

  • Je potřeb­né procítit hněv nad vědomím, že part­ner nám zmařil takový kus živ­ota, zradil nás či připrav­il nás o lásku a pod­poru, na něž máme nárok.
  • Je dobré procítit smutek nad skončeným vzta­hem, nad tím, že nemáme koho milo­vat, že nám to nevyš­lo.
  • Potře­bu­jeme procítit stra­ch, že jsme hloupí nebo že se dáme znovu vodit za nos, že nevíme, jak budovat fun­gu­jící vztah.
  • Je důležité procítit žal nad tím, že se nemůžeme vrátit a všech­no naprav­it, že si nevy­nahradíme ten ztra­cený čas, že nezměníme part­nero­vo rozhod­nutí.

Přestaňte se z rozchodu obviňovat – minulost nezměníte, ale můžete se z ní poučit

Roz­chod je emo­cionál­ně náročný, ste­jně jako úmrtí něko­ho blízkého, nebo para­doxně také svat­ba, nebo blížící se svátky. Je dobré vědět, že nemusíme smut­nit dlouho, min­u­lost nezměníme, pouze se z ní můžeme a vlast­ně bychom i měli poučit. Říci si, co jsme dělali špat­ně, své chy­by si přiz­nat, ale zbytečně se za ně neob­viňo­vat. Dlouhodobá sebe­nenávist a sebelí­tost nikam nevede a slouží nám pouze pro vyplnění vol­ného času, kdy jsme unavení nebo osamělí.

Začněte znovu žít

Po roz­chodu je důležité nez­tratit kon­takt s okol­ním světem, pří­pad­ně jej ihned začít nava­zo­vat. Vytvořit si tzv. záchran­nou síť mezi přáteli, rodi­nou a blízký­mi lid­mi. Oživ­it staré známé, chodit do společnos­ti, nebránit se novým zkušenos­tem a vel­mi důležitá čin­nost, pro odstraňování stre­su, je také správná živ­o­to­sprá­va a fyz­ický pohyb. Ne nadar­mo se říká, ve zdravém těle zdravý duch. Fyz­ická náma­ha pomáhá k uvol­nění napětí svalů a to násled­ně poz­i­tivně ovlivňu­je celkovou psy­chick­ou poho­du a klid. Vel­mi prospěšná jsou i relax­ační cvičení, např. Auto­gen­ní trénink, kdy pos­tup­ně uvolňu­jeme jed­notlivé svaly celého těla a násled­ně vol­ně přecházíme do spánku nebo se opět vracíme do běžné, den­ní aktiv­i­ty, odpočatí a se zklid­něným vnímáním a náh­le­dem na pří­tom­nost.

Rozchod jako nový začátek

Buďte aktivní, pracu­jte na sobě, a hlavně žijte a vníme­jte pří­tom­nost. To vše se vám vyplatí v podobě dobrého poc­i­tu ze sebe, který vás bude dále posou­vat kupře­du. Jsme pány svého živ­ota, sami tvoříme naši budouc­nost a nikdo jiný na ni nemá vliv než my sami. Není to skvělé, že v každém okamžiku se můžeme cítit tak, jak sami uznáme za vhod­né? Roz­chod můžeme vní­mat jako křižo­vatku, jako nový začátek naší ces­ty, na jejímž kon­ci čeká nový, kval­it­ní part­ner, přá­tel­ství a respekt. Tak jen do toho. Hod­ně štěstí!

Jak přežít roz­chod s part­nerem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.