Ten­to nepří­jem­ný poc­it zažívá v dnešní době čím dál, tím více lidí. Uspěchaná doba, kom­p­likace v part­ner­ství, potíže v prá­ci, nedostatek sebevě­domí, toto všech­no může ovlivňo­vat zásad­ně psy­chický stav člově­ka. Dle mého názoru je dobré dozvědět se o tom­to poc­i­tu více a pří­pad­ně se bránit včas. Nenechte se zužo­vat nepří­jem­ný­mi poc­i­ty, když nemusíte. Vždy je tady pro vás něk­do, kdo vám bude naslouchat a poradí, jak se dep­rese nado­bro zbav­it. Pokud sami prožíváte tyto poc­i­ty, nenechte si je pro sebe a dostaňte je co nejdříve ze sebe ven.

Co je to deprese?

V depre­si člověk prožívá celou řadu nepří­jem­ných poc­itů. Nejčastěji se depre­sivní poc­i­ty vyz­naču­jí jako úna­va, vyčer­pání, skepse, neuspoko­jení, nešťast­nost, nepochopení od okolí nebo netečnost.

Dle odborníků téměř 25 — 30% pop­u­lace trpí v něk­terých situ­acích jistým druhem dep­rese. Zejmé­na ženy jsou na tom dle sta­tis­tik až o 100% hůře než muži. Dep­rese je stále rozšiřu­jícím se „onemoc­něním“, což značí i stále více se zvyšu­jící prodej anti­de­pre­siv. Dep­rese a stres jsou zároveň varováním pro nás všech­ny. Jde o jisté upo­zornění, že bychom měli dbát o duševní hygienu, tedy nedržet v sobě nepří­jem­né a stre­su­jící poc­i­ty, komu­niko­vat a chodit mezi lidi zejmé­na o svátcích, kdy jsou depre­sivní poc­i­ty napřík­lad z osamění na vzes­tupu.

Co je dobré o depresi vědět?

Důležitá infor­ma­ce je přede­vším ta, že dep­rese je duševní nemoc, která se dá léčit a tudíž je vyléčitel­ná. Je dobré ji začít léčit včas, nejlépe za pomo­ci odborníků. Větši­na pop­u­lace zaži­je ale­spoň jed­nou v živ­otě depre­si. Přis­pí­va­jí tomu i výše zmíněné vlivy a uspěchaná doba, která nás nenechá odpoči­nout.

Pojďme si tedy zmínit nejpodstatnější příznaky deprese:

  1. Absence energie, snížená chuť k jíd­lu, nes­pavost nebo přílišná spavost
  2. Snížená schop­nost kon­cen­trace, malé sebevě­domí, myšlenky na sebevraž­du
  3. Skep­tičnost, nezá­jem o živ­ot, snížená schop­nost pohy­bu, poc­it viny a nedostatečnos­ti
  4. Špat­né mezilid­ské vztahy, nez­dravý živ­ot­ní styl
  5. Špat­ně nas­tavený způ­sob myšlení, před­sud­ků (zejmé­na díky rodičům)
  6. Nedostatek sero­ton­inu (důležitého neu­ro­trans­miteru v mozku), vliv dědičnos­ti

Kdo depresí trpí nejčastěji?

Postižení­mi“ jsou zejmé­na lidé pracu­jící v lékařském odvětví nebo pracu­jící s lid­mi celkově. Ohrožení jsou ale beze­s­poru všich­ni, pro­to by se každý měl zají­mat o pre­ven­ci, která je v každém pří­padě důležitá.

K depre­si dochází, když člověk již nemá pro co žít, když nenachází další živ­ot­ní cíle. Snad­no má pak zách­vaty hluboké dep­rese.“ (Edwin Aldrin — 2. muž na Měsí­ci)

Léčba deprese

Pokud jste si diag­nos­tiko­vali něk­teré z výše zmíněných příz­naků, ještě nut­ně nez­na­mená, že trpíte těžk­ou depresí. Je ale dobré se postarat o to, aby se nepří­jem­né poc­i­ty nerozšiřo­valy, pro­to je výhod­né vyh­le­dat odborní­ka, který vám pomůže prob­lém ana­ly­zo­vat a nas­tavit účin­né řešení. V pří­padě těžší dep­rese se nasazu­jí také anti­de­pre­si­va, která umí „bolest“ utlu­mit, ale nevyřeší prob­lém jako takový.

Pociťu­jete-li na sobě podob­né příz­naky, nenechejte to být a raději to při­jďte řešit včas. Rádi vám pomůžeme.

Jak rozpoz­nat depre­si

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.