Čas od času každý z nás zažívá rozčílení či podráždění. Snažíme se s tím bojo­vat, ale objeví se to tak náh­le, že pokud nejsme na takovou situaci dopře­du připraveni a vytrénováni, zaskočí nás. Své stavy a nála­dy pak šíříme dál, na své blízké a okolí.


Ubližu­jeme nejenom sobě, ale i lidem, na kterých nám záleží a kteří za nic nemo­hou. Neg­a­tivní reakce mají koře­ny čas­to v dět­ství, vytváříme si je odmala. Jsou ulože­ny hluboko v pod­vě­domí, na vědomé úrovni je nevnímáme. Najed­nou jsou tady a my reagu­jeme auto­mat­icky. Fakt je, že živ­ot přináší prob­lémy, zažívá je každý. Ale je rozdíl, jak se na ně naučíme reago­v­at, jak nás ovlivní. Když budeme schop­ni v kri­zové situaci zacho­vat klid­nou mysl a udržíme v sobě potřeb­nou har­monii, dokážeme prob­lémy lépe řešit a najít nejvhod­nější východisko. Kromě toho si udržíme vnitřní har­monii a neza­tížíme zbytečně své přátelé, rod­inu a okolí. Přenášením prob­lé­mu na druhé lidi a „vyléváním“ si zlosti na nich se nám neuleví, neurych­lí to ani řešení situ­ace. Právě naopak.

Dishar­monie má neg­a­tivní dopad na vztahy, zejmé­na však na náš zdravot­ní strav, který je závis­lý na našich pocitech, emocích a myšlenkách. Neustálá ner­vozi­ta, stres a vnitřní nek­lid jsou zdro­jem mno­hých zdravot­ních potíží a nemocí. Když se zaměříme na sportovce a sportovní výkony, těžko dosáh­neme skvělých výkonů, bude-li naše nitro „zamořené“ vnitřním hněvem, napětím a neg­a­tiv­i­tou. Ta je jako „men­tál­ní špí­na“, která nám brání udržet se v har­monii a dosa­ho­vat to, co si pře­jeme a na čem pracu­jeme.

Exis­tu­jí dva zák­lad­ní způ­so­by, které nám pomo­hou ovlád­nout se ve zlo­mových situ­acích.

1. Odvraťte pozornost jinam
Nedo­volí nám spustit hněv, stres a nead­ekvát­ní jed­nání. Můžeme začít počí­tat „jed­na, dvě, tři, čtyři…“ Nebo opaku­jeme nějaké slo­vo, které nás uklid­ní a připomene nám, že máme zvážit své další kroky. Tech­nik je mno­ho. Potře­bu­jeme zas­tavit reakce na nevě­domé úrovni a pře­sunout se do úrovně vědomé, kde si sami zvolíme, co se bude dít. Slo­vo nebo čin nám má pomo­ci si uvě­domit, že se objevila nechtěná neg­a­tivi­ta, kter­ou hodláme hned zas­tavit.
2. Čelte prob­lémům
Odvrá­cením pozornos­ti zat­lačíme sice neg­a­tiv­i­tu hluboko do nevě­domí a na povrchu se objeví klid a har­monie, ovšem nánosy „men­tál­ní špíny“ se hluboko v nás násobí. Uve­dené rych­lé způ­so­by na zklid­nění jsou tak vhod­né pro okamži­tou pomoc, nicméně pro „gen­erál­ní úklid“ mys­li je potře­ba neutíkat a nepot­lačo­vat prob­lémy, nýbrž jim čelit. Útěk není řešení. Pot­lačo­vaná neg­a­tivi­ta v hlu­binách mys­li je jako spící sop­ka, která může kdyko­liv vybouch­nout.

Generální úklid a vnitřní klid

Způ­sob, jak se zbav­it „men­tál­ní špíny“, tedy exis­tu­je. Schop­nost udržet si vnitřní klid a pozorovat naše neg­a­tivní poc­i­ty a myšlení, aniž bychom nějak reago­v­ali, spustí očist­ný pro­ces, který oslabí jejich sílu, takže se pos­tup­ně vytratí. Získáme možnost racionál­ně řešit situaci, aniž bychom ubližo­vali sobě a své­mu okolí. Dokážeme rych­le­ji a efek­tivněji pra­co­v­at, tréno­vat, závodit nebo udržo­vat zdravé vztahy. Prob­lém je, že se „men­tál­ní špí­na“ spouští bez naše­ho vědomí. Začíná hluboko v nevě­domé mys­li a čas­to nás ovládne a zcela pohltí. V této chvíli je náročné si vše uvě­domit a pozorovat ji. Když se spustí vnitřní hněv, uvě­domíme si ho a začneme ho podle pos­tupu pozorovat, může se zná­so­bit.

Co tedy dělat, aby byl „úklid“ efek­tivní a kom­plet­ní? Je potře­ba vědět dvě věci. Kdyko­liv se objeví neg­a­tivi­ta („men­tál­ní nečis­to­ta“) náš dech ztratí původ­ní ryt­mus. Zrych­lí se a v těle proběhne bio­chemická reakce vyvolá­va­jící určitý poc­it. Tyto dva ukaza­tele nás vždy upo­zorní, že se nějaká nečis­to­ta objevila. Varu­jí nás, že je něco špat­ně. Násled­ně začínáme dech a poc­i­ty pozorovat. Může to probíhat v rov­ině vědomé, kde máme moc situaci ovlá­dat. Až se dech opět zpo­ma­lí a naše poc­i­ty budou při­jatel­né, budeme vědět, že „men­tál­ní špí­na“ pomin­u­la. Negace jsou pryč a my si nevytváříme další nánosy.

Pozorováním „men­tál­ní nečis­to­ty“ (zrych­lený dech a neg­a­tivní poc­i­ty) čelíme skutečnos­ti takové, jaká je, a brzy zjistíme, že nečis­to­ty ztráce­jí sílu, kter­ou vlád­ly v min­u­losti. Roz­pustíme staré návyky, vnitřní stra­chy a všech­ny neg­a­tivní myšlenky, které nás obtěžu­jí a „zamořu­jí“ nás.

Gen­erál­ní úklid nám při­nese vnitřní klid a my můžeme žít spoko­jený a vyrov­naný živ­ot. Ať už jsme sportov­ci nebo ne. S nánosy „špíny“ nelze podá­vat max­imál­ní výkony, nelze se cítit pří­jem­ně, nelze si uží­vat živ­ota tak, jak bychom chtěli. Čím více tuto tech­niku prak­tiku­jete, tím rych­le­ji se od neg­a­tiv­i­ty čistíte. Schop­nost pozorovat tváří tvář vše, co prožíváme uvnitř, schop­nost pře­s­tat obvi­no­vat za svo­ji situaci všech­ny kolem, při­j­mout zod­pověd­nos­ti za to, co se děje, nám dá obrovsk­ou schop­nost být nes­tran­ný k tomu, co se děje ve vnějším světě. Právě to nejvíc ovlivňu­je naše výkony, živ­o­ty i poc­i­ty.

Dosažením klid­né a vyrov­nané mys­li nebo schop­nos­tí ji rych­le při prob­lémech získat se nám otevřou nové možnos­ti. Bud­dha to nazý­val „umění žít“. Pře­s­tat reago­v­at na nevě­domé úrovni, která ubližu­je nám i ostat­ním. Nehle­dat prob­lémy v druhých lidech, neplýt­vat energií na zbytečné rozčilování a sebeob­viňování. Mís­to toho pozorovat real­i­tu kolem nás a pře­s­tat chtít na vše reago­v­at. Tím získáme schop­nost jed­nat s vyrov­nanou mys­lí, poz­i­tivně a efek­tivně. Je to umění, ale vše se dá natréno­vat, když si přiznáme, že i v nás je potře­ba pořád­ně „uklid­it“. Aby­chom to dokáza­li, musíme poz­nat sami sebe. Sebe­po­zorováním se naučíme neuk­lá­dat nové „men­tál­ní nečis­to­ty“ uvnitř sebe. Při­jmeme skutečnost takovou, jaká je, aniž bychom museli stále něko­mu něco doka­zo­vat. Pokud uvnitř sebe máme „čis­to“, setrváváme v har­monii, víme, že jsme dobří, ať děláme, co děláme. Nemusíme to doka­zo­vat své­mu okolí. Důležité je, že to víme my sami. Člověk, co má v sobě jas­no a čis­to, je vyrov­naný a klid­ný, dokáže zvlá­dat úplně jinak živ­ot­ní situ­ace než člověk, jehož mysl vyplňu­jí neg­a­tivní myšlenky a který obviňu­je druhé mís­to toho, aby se podí­val sám na sebe.

Užitečné je při gen­erál­ní úklidu cvičení pomáha­jící udržet si v mys­li poz­i­tivní myšlenky a zkrotit divok­ou mysl. Klid­ná mysl pochopí a vyřeší kaž­dou situaci lépe než mysl rozbouřená, plná neg­a­tivních emocí a vzrušení. Čím více budeme schop­ni v sobě udržet vnitřní klid, tím méně nás budou znepoko­jo­vat vnější situ­ace. Vyh­neme se ner­vovým šokům a zhroucením, jimž čelí lidé příliš fixo­vaní na vnější události. Jenom vyvážená mysl dokáže při­jí­mat jak potíže, tak radosti, které k živ­o­tu neod­mys­litel­ně patří. Je to ces­ta dlouhodobá, ale pos­tup­ným prak­tikováním se můžeme přenést na jinou úroveň bytí. Na úroveň, kde se naše sny stá­va­jí skutečnos­tí, kde nezadupeme náš poten­ciál, kde se nám otevřou nové možnos­ti.

CVIČENÍ Z PRAXE: ZKLIDNĚNÍ A SEBE-ČIŠTĚNÍ

Využití: Kdyko­liv se objeví prob­lém nebo neg­a­tivní myšlen­ka.

Jed­notlivé kroky
1. Lehněte si nebo si sed­něte a pravidel­ně dýchejte. Nes­nažte se svůj dech ovlá­dat, jen ho pozoru­jte, jak dlouho je to možné. Neděle­jte nic, jen se pozoru­jte a vníme­jte svůj dech, své poc­i­ty.
2. Pokud se v mys­li objeví prob­lém, který právě řešíte, nes­nažte se ho teď řešit a rozví­jet myšlenky kolem něj. Soustřeďte se pouze na sebe, na dech a poc­i­ty až do chvíle, kdy se zklid­níte.
3. Násled­ně se s odstu­pem a jas­nou mys­lí můžete podí­vat na to, co chcete řešit.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (11/2016, str. 34 – 35)

Jak se zbav­it „men­tál­ní špíny“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.