ruce a motýl

Měli jste někdy v živ­otě „těžk­ou chvilku“ a nevěděli jste co s tím?

Nezáleží na tom, jestli jsem ředitel­ka velké firmy, její asis­ten­t­ka, učitel­ka, mamin­ka na mateřské dov­olené nebo vrcholový sportovec… Živ­ot nám občas připraví nejed­no nečekané přek­vapení. A někdy není moc milé! Tehdy se pro­jeví naše psy­chická odol­nost, tolik potřeb­ná pro překonání těch­to výzev! Záměrně píšu výzev, pro­tože každá situ­ace je pro nás výz­va, která nás může něco naučit a posunout nás o kus dál.

Víte, na čem záleží?

Na našem pos­to­ji, který zau­jmeme při řešení těch­to situ­ací. Pokud se rozhod­neme nadá­vat, kopat kolem sebe, obviňo­vat druhé, trápit se a nepokusíme se ze situ­ace poučit a násled­ně hle­dat vhod­né řešení, náš živ­ot zůs­tane „stát na místě“ a my ho přes­taneme mít pod kon­trolou.

Je to náš živ­ot, tak jaký je důvod, že to dopustíme? Nebo to tak není?

Sportovně založeným lidem se těm­to situ­acím daří daleko lépe před­cházet. Máme své sportovní cíle, které dokážeme násle­dovat. To nám dává větší sílu do živ­ota! Je to jako s mara­tonem nebo jiným závo­dem, který chceme běžet a zvlád­nout. Rok dopře­du si naplánu­jeme, že ho za rok poběžíme a pak se snažíme pil­ně tréno­vat. Někdy nás na chvíli zas­taví zranění, někdy rodin­né nebo pra­cov­ní záleži­tosti, ale vždy si najdeme čas, aby­chom náš vys­něný start dosáh­li.

Jak můžeme dosáh­nout změny v živ­otě?

Naplánu­jme si reál­ný cíl, který bude nato­lik motivu­jící, že nám žád­ná překáž­ka neb­ude při­pa­dat nato­lik vysoká, aby­chom ji nemohli přeskočit. Právě ten skok nás posílí a zvedne nám sebevě­domí do výšin! Jen odhodlání skočit je na nás! Nenechme se zbrzdit nějakým vnitřním neg­a­tivním „našep­tá­vačem“, který nám to chce překaz­it napřík­lad slovy: „Nemáš na to, Nedokážeš to, atd.“ Naopak, když ho budeme slyšet, věřte, že tam uvnitř sídlí ještě jeden poz­i­tivní – naše vnitřní Já, který je daleko sil­nější a vždy sto­jí na naší straně. Pod­pořme ho kdyko­liv je potře­ba, pochvalme ho a pak zaměřme pozornost k naše­mu cíli. Na co zaměříme pozornost, to sílí! Je to jen na nás, je to v naší moci, tak ji využi­jme naplno a nepro­marněme ani chvilinku ze svého krás­ného živ­ota. Díve­jme se na svět poz­i­tivně a tím si „pro­gra­mu­jme“ svou mysl správným způ­sobem! Pro­tože naše mysl, naše myšlenky odráží náš okol­ní svět. Pokud změníme je, změní se i svět kolem nás!

cíl horolezec

Co můžeme pro sebe udělat hned?
  1. Ještě dnes se zamyslete, co chcete ve svém živ­otě změnit nebo dosáh­nout. Vztahy, práce, výži­va nebo si naplánu­jte Váš první velký závod.
  1. Napište si svůj cíl na papír, pak zavřete oči a živě si ho v mys­li před­stavte, že jste ho již dosáh­li. Pokud cítíte sil­né emoce, je to to pravé. Každý den si ho připomíne­jte a před­stavu­jte.
  1. Začnete k němu pod­nikat první krůčky. Každý den uděle­jte něco, co Vás k němu více a více posune. Pokud při­jde překáž­ka, směle ji přeskočte a znovu si v mys­li přehra­jte Váš cíl.
  1. Neza­pomeňte každý večer ocen­it svo­ji snahu a uvě­domit si, co všech­no jste dnes zvlád­la, a že jste zase o kousek blíže ke své­mu cíli.

Držím Vám palce a nepochy­bu­ji o tom, že to dokážete, jen neza­pomíne­jte, že je to jako s tréninkem. Svaly a kondičku musíme taky déle tréno­vat, aby se nám naše výkon­nost zvýši­la. Ste­jně se Vám bude zvyšo­vat i Vaše psy­chická odol­nost!

Grat­u­lu­ji Vám, tohle je správný směr k Vaší spoko­jenos­ti!

Kroky jak směle vykročit ke svým živ­ot­ním cílům