Pochopení vzá­jem­ných rozdílů mezi mužem a ženou nám umožní pocho­pit přemýšlení toho druhého. Dá nám to možnost nahlížet na jejich chování jiným, poz­i­tivnějším způ­sobem, shoví­vavěji a umožní nám to lépe spolu komu­niko­vat. Komu­nikace je právě hlavním fak­torem pro trvale fun­gu­jící vztah.

Pod­po­ra part­nera je ve fun­gu­jícím vztahu zák­lad. Každý se může někdy pohá­dat, mít špat­ný den a cho­vat se ne moc zdvořile. Pokud ale není v part­ner­ství dlouhodobě pod­po­ra, zaděláváme si na pořád­ný prob­lém. Pozor na to, co jsme viděli u svých rodičů. To co si mys­líme, že byla v min­u­losti pod­po­ra, se radikál­ně změni­lo! Tak jako se svět mod­ern­izu­je a vše napře­du­je, i vztahy se vyvíjí a mění se potře­by obou part­nerů, jak mužů, tak žen. Pokud se nedokážeme novým změnám a potře­bám part­nerů přizpů­so­bit a řídíme se podle starých vzor­ců, které jsme viděli u svých rodičů, naše vztahy v dnešní době neb­u­dou fun­go­vat! Když pochopíme, co je pro naše­ho part­nera nejdůležitější, neb­udeme vynaklá­dat energii a lásku zbytečně a zaměříme ji na to, co naši dra­hou polovičku uspoko­ju­je a dělá jí radost. Takovou pod­poru bude oceňo­vat a náš vztah bude kvést.

Co chtěly ženy v minulosti a co chtějí po mužích dnes?

Ženy v min­u­losti uspoko­jo­va­lo to, že jim muž pomáhal uspoko­jit své zák­lad­ní potře­by na přežití a bezpečí. To zna­mená, že muž zabezpečo­val rod­inu hlavně finančně. Dnes si žena umí na sebe vydělat, je samostat­ná a muže nepotře­bu­je na to, aby se uživi­la. Ženy dnes vyžadu­jí po svých part­nerech více lásky, vzá­jem­ného porozumění, roman­tiky, společ­nou komu­nikaci a také více nezávis­losti.

Co chtěli muži v minulosti a co chtějí po ženách dnes?

V min­u­losti muži očeká­vali od žen hlavně péči o rod­inu, zázemí a starost o děti. Dnes muž hledá porozumění a lásku ste­jně jako žena. Chce být vys­lyšen, pochválen a potře­bu­je citovou oporu. Nejenom, že ji žádá pro sebe, ale chce vědět, že je žena i po citové stránce ve vztahu spoko­je­na.

Když pochopíme, jak se vyví­je­ly vztahy v průběhu něko­li­ka desítek let, je o dost lehčí změnit své návyky, pokud jsou tedy podob­né, jako návyky našich rodičů a přizpů­so­bit se mod­erní době. Pochopení těch­to rozdílu nám dává velik­ou výho­du, jak ucho­pit tyto poz­natky a využít je ke kaž­do­den­ní­mu prohlubování svých vztahů. Dlouhodobé vztahy se bohužel málokdy udrží na takové úrovni, jak­ou jsme si mysleli na jejich začátku, že budou mít. Je to kaž­do­den­ní „práce“, kde se snažíme o naplnění nejenom svých potřeb ale i potřeb svého part­nera. Věřte tomu, že se to vyplatí.

Kdo by nechtěl mít krás­ný a har­mon­ický vztah i po letech společného soužití?

Vztahy se samozře­jmě po letech mění. Zamilo­vanost se mění v lásku, ale právě ta lás­ka může být ještě hlubší a inten­zivnější jako na začátku. Může být založe­na na důvěře, vzá­jem­ném a sko­ro dokon­além poznání jeden druhého, na společném sdílení a přes­ném vědění, co druhé­mu ve vztahu vyhovu­je a co ne. Dnes můžeme mít víc, jako naši rodiče v min­u­losti! Nebo­jme se to chtít. Uděle­jme také pro to něco konkrét­ního. Naučme se nové doved­nos­ti, které nám zajistí spoko­jené a vyvážené vztahy. Dopře­jme sobě i své­mu part­nerovi skuteč­nou oporu a pochopení, aniž bychom museli měnit sami sebe. Buďme šťast­nější ve vztazích a nechme prou­dit mužsk­ou a žen­sk­ou energii, pusťme ji ven, ať ukáže svo­ji sílu. Buďme sami sebou a neprom­rhe­jme ani den na to, aby­chom se trápili a žili nespoko­jeně.

Pro pochopení rozdílů mezi mužem a ženou, naučení nových vzta­hových doved­nos­tí, které vám zlepší kval­i­tu vašich vztahů, se objed­ne­jte na konzultaci ZDE.

Text: Andrea Změlíková

Jak získat fun­gu­jící vztah

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.