Pokud si ve sportu či osob­ním živ­otě neb­udeme věřit, že lze něco dokázat, nepovede se nám to. Vnitřní přesvědčení, že je má vize reál­ná, je zák­la­dem k její­mu dosažení. Pochy­bu­jeme-li, je něco špat­ně. Je potře­ba pře­hod­notit svůj cíl a zamyslet se, proč o něm pochy­bu­jeme. Je to přece náš cíl, tak ho můžeme pře­for­mulo­vat, aby­chom se s ním úplně zto­tožnili. Čas­to nám přit­om v jeho dosažení brání nedostatek sebedůvěry.

Stává se vám, že o sobě pochy­bu­jte? Našep­tává vám občas vnitřní hlas, že něče­ho nedosáh­nete, že na to nemáte? Neznám žád­ného sportovce, který to neza­žil, který by občas nepochy­bo­val o správné ces­tě vedoucí k vítězství. Jak je možné, že tito sportov­ci nakonec svého úspěchu dosáh­nou? Že dokáží překonat vešk­eré pochyb­nos­ti a brát je jako výzvy? Odpovědí je, že neustále pracu­jí na zvyšování sebedůvěry. Ta je totiž klíčem k získání čehokoli, co si pře­jete!

Pokud si mys­líte, že se tak nar­o­dili, že na sobě nemuseli pra­co­v­at, jste na omy­lu. Pracu­jí na sobě totiž daleko tvrději než ostat­ní. A právě to jim umožňu­je dostat se až na samý vrchol ve svém odvětví.

Sebedůvěra není vlast­nost, kter­ou má (nebo nemá) člověk od narození. Dá se rozví­jet v každém věku. Je potře­ba na ní sys­tem­at­icky pra­co­v­at, stanovit si strate­gie, která nám ji pomůžou udržet na potřeb­né výši. Hlavně ve sportu má snížená sebedůvěra neg­a­tivní dopad na výkon.

Sta­lo se vám někdy, že dlouhé měsíce trénu­jte, a na závodě najed­nou cítíte, že to nejde, že to nejste vy? Pokud ano, pak nejspíš prom­luvil váš vnitřní „kri­tik“. To on je největším nepřítelem sebedůvěry. Pokud ji máte nízk­ou, váš „našep­tá­vač“ vám bude neustále vytýkat chy­by a pot­lačo­vat odhodlání a nové nápady.

Co může sebedůvěra ovlivnit a v čem nám pomáhá nejvíce?

⇒ Pokud si věříte, dosáh­nete častěji toho, co chcete.

⇒ Dokážete potíž brát jako výzvu a proměnit ji v příleži­tost být ještě lep­ší.

⇒ Díky ní si dokážete uvě­domit, co lze ovlivnit a co ne. Neplýtváte energií na věci, které nemáte pod kon­trolou, ale na ty, které pod kon­trolou máte. Právě ty vás posou­va­jí ke skvělým výkonům.

⇒ Pomáhá vám zvolit si takovou reak­ci na situaci, jež je pro vás nejlepší.

⇒ Dokážete jít vstříc novým zkušenos­tem a výzvám, bez nichž se vítěz neobe­jde.

⇒ Pomáhá vám překonat překážky a nezdary, které jsou přirozenou součástí živ­ota.

⇒ Dokážete se z chyb poučit a proměnit je v kroky vedoucí k vítězství.

⇒ Budete schop­ni stanovit si takové cíle, které budou vysoké, ale zároveň reál­né, a nic vás neza­s­taví na ces­tě k nim.

⇒ Umlčíte svého vnitřního kri­ti­ka a necháte se řídit svým poz­i­tivním „já“.

⇒ Vysoká sebedůvěra vede ke sta­bil­ní a vysoké výkon­nos­ti.

Co na to říkáte? Líbí se vám to? Chcete toto umění ovlá­dat?

Tak na sobě pracu­jte dnes a den­ně, jiná ces­ta totiž nevede. Pokud budete sebedůvěru dokonale ovlá­dat, v každé situaci budete schop­ni jed­nat ve svůj prospěch. Odmě­nou vám bude kval­it­ní sportovní výkon, vítězství. Určitě víte, že tlak ve sportu, nepove­dený odpal, výpadek z tréninku a další nepří­jem­né situ­ace dokáží sebedůvěru nalomit. V té chvíli je tře­ba mobi­li­zo­vat vnitřní zdro­je a udělat to, co vám pomůže udržet se na ces­tě vedoucí k vašim cílům.

Neříkám, že nemůžete mít obavy nebo stra­ch, mají ho i ti nejlepší, ale dokážete ho překonat a vyjít z toho jako vítěz. Budete řídit svůj živ­ot tak, jak si pře­jete, změníte jen to, co vám vyhovu­je, a zvlád­nete i to, o čem jste v min­u­losti pochy­bo­vali. Budete řídit, jak se cítíte, jak mys­líte i jak konáte.

Analýza sebedůvěry:

Sepište si odpově­di na násle­du­jící otázky:

⇒ Očís­lu­jte vaší součas­nou sebedůvěru od 1 do 10 (10 je největší).

⇒ Napište si, kam se chcete za rok dostat (vyjádřete to opět číslem nebo slovem).

⇒ Jak moc to chcete a co jste pro to ochot­ní udělat?

⇒ Jaké výhody vám při­nese změ­na?

⇒ O co přicházíte, pokud zůs­tanete v součas­ném stavu?

⇒ Zamyslete se, co dosud snižo­va­lo vaši sebedůvěru a co vám naopak pomáha­lo.

⇒ Ana­lyzu­jte zdro­je snížené sebedůvěry a ke každé si napište kroky, které to mohou změnit.

Pokud analý­zou zjistíte, že máte na čem pra­co­v­at, že chcete svo­ji sebedůvěru zvýšit, je už jenom na vás, kdy se do toho pustíte. Chcete být odol­nější a lep­ší? Chcete si víc věřit? Tak se do toho pusťte hned, nas­tavte svou mysl tak, že se budete soustřed­it na poz­i­tivní myšlenky a poz­i­tivní akce, které vás budou motivo­vat a posou­vat k vyšší sebe­jis­totě a sebedůvěře.

Sebedůvěra přichází s činy. Nes­tačí pouze chtít, je potře­ba se tomu aktivně věno­vat! Nečeke­jte, že se výsled­ky dostaví okamžitě. Vaše návyky a pos­to­je se for­movaly mno­ho let, pro­to to chce trpělivost a houžev­natost, aby nasta­la požadovaná změ­na.

Díve­jte si vždy dopře­du, to co bylo, je min­u­lostí. Můžete se z toho poučit, ale nemá výz­nam se tím trápit. Sebevě­domí lidé jsou poz­i­tivní a neříka­jí si: Mohl jsem to udělat jinak. Kdy­bych to tak mohl vrátit. atd. Říka­jí si věty typu: Jak se můžu s této situ­ace poučit? Co můžu příště udělat jinak a jak to udělám? Co je na této situaci poz­i­tivní?

Díky těm­to otázkám zůs­tanou racionál­ní a nenecha­jí se ovlá­dat emo­ce­mi.

CVIČENÍ NA ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY – SEZNAM ÚSPĚCHŮ

Sepište si sez­nam svých velkých i malých úspěchů, které jste doteď dosáh­li. Vše, čeho si na sobě ceníte, co jste zvládli nebo překon­ali. Zaměřte se na všech­ny oblasti ve svém živ­otě, nejen sportovní. Mezi úspěchy patří napřík­lad sportovní výsledek, dosažené vzdělání, rod­i­na, narození dítěte, pomoc druhým, poz­i­tivní vlast­nos­ti a doved­nos­ti, pra­cov­ní úspěch…

Pište, coko­liv vás napadne, sez­nam pos­tup­ně doplňu­jte. Uvidíte, že vám vždy pomůže, když se budete cítit hůř, když se vám něco nepovede a vaše sebedůvěra bude v ohrožení. Pomůže vám posílit sebedůvěru a uvě­domit si, kolik jste toho v živ­otě dosáh­li a zvládli. Pochopíte, že na zák­ladě nějakých neg­a­tivních situ­ací, které právě prožíváte, ať už je to ve sportu nebo v osob­ním živ­otě, se vaše hod­no­ta nes­níží.

Největší prob­lém při tvoření sez­na­mu spočívá v tom, že se lidé zaměřu­jí na velké úspěchy. Jejich prvot­ní poc­it je, že toho zatím příliš mno­ho nedosáh­li, že nema­jí co nap­sat. Uvě­domte si, že malé činy ale děla­jí ty velké. Když se naučíte cen­it si a uvě­do­mo­vat si hlavně ty drob­né pokroky, budete se cítit sebe­jistě a ces­ta za vaším cílem, ať už je jakýko­liv, bude mno­hem snazší a pří­jem­nější. Čer­pe­jte sílu ze svých vlast­ních zdro­jů, pro­tože ty jsou vám k dis­pozi­ci bez omezení.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková, (11/2015 str. 42 – 43)

Jak získat sebedůvěru vítěze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.