Jak se asi máme cítit my ženy, když každý den nás média masíru­jí dokon­alý­mi žena­mi, které vše zvlá­da­jí a přit­om jsou milu­jící­mi matka­mi, úspěšný­mi pod­nikatelka­mi a přit­om vypada­jí krás­ně odpočatě?

Každá z nás ví, že reali­ta je jiná, ale přesto to ovlivní naše myšlení, naši náladu a naše poc­i­ty. Pojďme to hodit za hlavu, neřešit jak to mají jiné ženy a zaměřme se na sebe.

Tip jak na to: Vytvořte si pro sebe emo­cionál­ně sil­nou afir­ma­ci a každé ráno si jí před zrcadlem zopaku­jte. Skvělou afir­ma­ci poznáte podle toho, že když ji vyslovíte, cítíte sil­ný a pří­jem­ný poc­it.

Napřík­lad:

Mám se ráda taková jaká jsem.

Jsem skvělá přes­ně taková jaká jsem.

S nadhle­dem při­jímám to, co je.

Při­jímám své před­nos­ti i nedostatky.

Jsem jedinečná.

Vážím si sebe a svého živ­ota.

Děku­ji za dnešní krás­ný den, který proži­ju s radostí.

Jsem trpělivá, vím, že všech­no při­jde v pravou chvíli.

Vaše myšlenky tvoří to, jaký váš den bude. Pojďte si ten den vědomě pro­gramo­vat pomocí těch­to nebo vašich orig­inál­ních afir­ma­cí, které vám pos­tup­ně pomo­hou mít myšlení ve vlast­ních ruk­ou a nenechat se ovlá­dat vir­tuál­ní realitou.A hlavně, nejsi na to sama, jsou zde tisíce a mil­iony dalších žen, které řeší to samé, co ty. Každá z nás máme možnost si vybrat to, jakým způ­sobem budeme přemýšlet.

Kašli na věk! Věk je jenom čís­lo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.