S novým rokem také přichází opako­vané kolečko před­sevzetí a neodolatel­né touhy vytvořit ve svém živ­otě nějak­ou zásad­ní změnu či dokonce více změn. “Ten­tokrát už to vyjde”, říkáte si. Abyste po měsí­ci snažení zjis­tili, že ručič­ka váhy se zase tak dolů nepohnu­la nebo že ta med­i­tace je zatra­ceně těžké cvičení a jdete si dát na nervy kousek čokolády.

Oprav­du není potře­ba obrátit svůj živ­ot naru­by, abyste něco změnili. Větši­nou je zapotře­bí začít s abso­lut­ně nepa­trnou mikrozmě­nou, která vás neb­ude stát zase tolik úsilí a po nějakém čase uvidíte výsled­ky. Napřík­lad, pokud se díváte večer na tele­vizi a vaším snem je si zpevnit postavu, uděle­jte během reklamy ne 20, ale napřík­lad pouze 3 sklapo­vačky. Cílem je si z těch­to mikrozměn vytvořit návyk. Když váš mozek zjistí, že vám to zase takové nepo­hodlí nezpů­sobu­je, časem si řeknete, že těch sklapo­vaček uděláte rov­nou 5 nebo tře­ba 10.

Je vaším cílem napřík­lad klid­nější mysl? Po každém probuzení si věnu­jte jed­nu jedi­nou min­u­tu pro med­itaci. Uvidíte, že to nebolí a mozek se zachvíli přes­tane bát “nepo­hodlí”. Opustit kom­fort­ní zónu a naše pohodlí nás bolí totiž nejvíc.

Zjistěte si pro sebe, kde byste potře­bo­vali udělat největší poz­i­tivní změnu a zkuste to ten­tokrát po malých krůčcích. Vytiskněte si na celý měsíc papír, kde si budete odškrtá­vat své mirkoúspěchy. To je vel­mi důležité, pro­tože vidíte, jak se vám daří každý den, týden a potom i celý měsíc plnit svůj cíl. Už se vám pak neb­ude chtít vynechá­vat, pro­tože byste si to i vizuál­ně narušili.

Pamatu­jte na to, že každá velká změ­na větši­nou vznikla díky těm­to malým mikrozměnám, které možná zpočátku vypadaly vel­mi banál­ně, ale ve finálě měly na výsled­ku největší zás­luhu.

Na závěr bych chtěla říci, abyste byli vděční, za kaž­dou mal­ou změnu, kter­ou uděláte a která se vám povede, oceňte se za to a řekněte sami sobě, jak dobří jste. Pod­pořit sám sebe není jednoduché, ale je to velice důležité. Budování laskavosti a vztahu sama k sobě vás pod­poří a budete se cítit skvěle a motivováni do dalších změn.

Mikrozmě­na — recept na úspěch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.