Škola ženám — koučink a psychologie pro ženy

Chcete-li oprav­du začít pra­co­v­at na lep­ším živ­otě, objed­ne­jte se na vaše první koučo­vací sezení, pomůžeme vám. Všem ženám doporuču­jeme, aby si vyzk­ouše­ly první konzultaci. Získáte tak příleži­tost vyzk­oušet si, co pro vás můžeme udělat a zda-li jsou naše služ­by pro vás skutečně to pravé. První setkání je hlavně o vzá­jem­ném poznání se, nas­tolení důvěry a vymezení si cílů. Již za první hod­inu koučinku vám načrt­neme řešení vaše­ho prob­lé­mu! Vztah mezi koučem a klien­tem je napros­to důvěrný (Etický kodex ICF).

Co vás koučink s námi naučí:

♥ Zvlád­nout krize v manžel­ství — nevěru, roz­chod, hád­ky, stres, abyste měla klid­né a vyrov­nané vztahy.

♥ Zvlád­nout vztah s dítětem v pubertě a zůs­tat v jeho očích skvělou mámou.

♥ Zvlád­nout samo­tu a využít toto období samo­ty pro znovu­nalezení vnitřního klidu.

♥ Překonat stres nebo přetížení a znovu načer­pat energii, abyste už neby­la tak unavená.

♥ Zvýšit sebevě­domí, začít si více věřit a nebát se nových situ­ací.

♥ Vní­mat svo­ji žen­skost, při­j­mout se taká jaká jsem, a umět tasit své žen­ské zbraně v pravý čas.

♥ Jak se vrátit do práce po mateřské dov­olené a znovu se cítit potřeb­ná.

♥ Překonat stra­ch, být opti­mi­stická a zase se radovat ze živ­ota.

♥ Nebát se jít za svý­mi sny, touha­mi a nenechat se nikým odra­dit.

Co vy a vnitřní štěstí? Máte ho již, cítíte ho? Nahráli jsme pro vás mal­ou ochut­návku, jak si pro něj vykročit a být k němu zase o něco blíže.

Jak dlouho koučovací konzultace trvá?

První koučo­vací konzul­tace trvá 60 až 90 min­ut, vždy záleží na každém klien­tovi a řešené situaci indi­viduál­ně.

Je konzultace závazná?

První koučo­vací schůz­ka je nezá­vazná. O tom, zda se na ces­tu změny vydáte či ne, se rozho­du­jete až na jejím kon­ci, nebo si necháte čas na rozmyšlení.

Z první konzultace si hned odnesete:

♥ Již za první hod­inu koučinku vám načrt­neme řešení vaše­ho prob­lé­mu!

♥ Váš cíl – „ochut­náv­ka” a před­stavu o konkrét­ním výsled­ku, vizi.

♥ Pochopení prin­cipu koučování a odpově­di na všech­ny vaše otázky ohled­ně spolupráce.

♥ Emoční zážitek a touhu pustit se do svých cílů co nejdříve.

♥ Poc­it, že jste na správné ces­tě, že je tady něk­do, kdo vás nesoudí, bere vás takového jací jste a umí vám pomo­ci.

♥ V pří­padě záj­mu – „indi­viduál­ní koučo­vací plán“.

Naše setkání může probíhat:

♥ Face-to-face

♥ Po tele­fonu

♥ Přes Skype

Pokud máte zájem o konzultaci, prosím kon­tak­tu­jte nás prostřed­nictvím tele­fonu, emailu nebo kon­tak­t­ního for­muláře. Těšíme se na Vás!