Tak tuto otázku si v součas­né době klade mno­ho vytížených žen. Cítíte také, že tlak dnešní společnos­ti a možná také žen­ská eman­ci­pace, nás ženy staví do této náročné role?

Co to znamená být „superženou“?

Být úspěšná v prá­ci, skvělá a milu­jící mat­ka, která vše sti­hne a vyřeší, nejlépe bez pomo­ci part­nera. Dokon­alá partnerka/manželka, hospo­dyně, přítelkyně a také vášnivá milen­ka. Tohle vše zvlá­dat s kli­dem, ele­gancí a vypa­dat přit­om svěže a mladě.

Že to dobře znáte? My také! Nebo­jte se, nejste v tom samy!

Eri­ka, byla na první pohled ženou, která „vše“ zvládá skvěle a nic ji nemůže rozházet. Co se ale schová­va­lo uvnitř této sym­pat­ické čtyřicát­nice? Věděla jsem, že když mne kon­tak­to­vala, je tady něco, co ji hluboce trápí a pro­to potře­bu­je moji pomoc. Řekla mi, že váha­la půl roku, než mne oslovi­la, ale po vánočním shonu ztrati­la všech­ny pochyb­nos­ti o nut­né poz­i­tivní změně v jejím živ­otě. Již po něko­li­ka min­utách jsem cíti­la vzá­jem­né sym­pa­tie. Moje první otáz­ka byla: „Co Vás za mnou přivádí a jak Vám můžu pomoct?“ Zhlubo­ka se nadech­la, a já cíti­la, jak se jí vlévá do žil síla. Trochu nejistě začala s vyprávěním svého příběhu.

Čeká se ode mne, že budu „superže­nou“, a já cítím, že jí už nech­ci být! Nech­ci být dokon­alá a neomyl­ná, pro­tože to nejsem! Chci dělat věci dobře, ale nebát se něco pokaz­it, nebo to prostě jen neudělat. Chci dělat to, co považu­ji za důležité a myslet více na sebe bez vnějšího tlaku a poc­i­tu vinu, že jsem něco nezvlád­la! Jsem unavená být ženou, která přes den tolik pracu­je a snaží se vyrov­nat mužům, odpoledne až do večera je aktívní matk­ou, která zvládá děti i domác­nost a k tomu vše­mu je odd­aná a chá­pa­jící manžel­ka.“

Jak sama Eri­ka řekla, svátečný shon a novoroční bilan­cov­ání nad svým živ­otem, to byly posled­ní kap­ky, které naplni­ly pohár trpělivosti až po samý okraj a pomohly jí, aby se odhod­lala ke změně a začala přepiso­vat své staré návyky na nové. Společně jsme dali jejím poz­i­tivním cílům podobu a vytvořili ces­tu, kter­ou Eri­ka kráčela k poko­jnější­mu a vyrov­nanější­mu živ­o­tu. V průběhu naší spolupráce si Eri­ka uvě­domi­la, že ona chce být ta, která bude určo­vat své pri­or­i­ty a povin­nos­ti a ona bude ta, která využi­je svou touhu a vůli k řízení svého živ­ota podle svých před­stav.

Na posled­ním sezení mi Eri­ka řekla slo­va, která mne moc potěši­la: „Nikdy před tím bych nevěři­la, že mi půl roční spolupráce s Vámi může od zák­ladu změnit živ­ot. Uvě­domi­la jsem si svo­ji vlast­ní hod­no­tu a pochopi­la jsem, že mé potře­by jsou na prvním místě. Teď už vím, že když budu více myslet na sebe, neb­ude to z mé strany sobectví, ale „sebelás­ka“, která mi při­nese spoko­jenost a poc­it štěstí. Na zák­ladě toho, jsem teď schop­na dávat i druhým lidem kolem sebe více lásky a péče. Mé lásky­plné nitro se již dnes odráží do živ­ota lidí, kteří mne obklop­u­jí a které mám ráda. Děku­ji Vám, již nejsem „superže­na“, ale jsem šťast­ná žena. Dnes vím, že já jsem ten nejdůležitější člověk ve svém živ­otě a „mám se nade­vše ráda“. Dnes již vím, že takovou lásku jsem před tím v hloubi srd­ce neměla.“

Máte také někdy taky takový poc­it, že vše co děláte „musíte“?

Dobrá zprá­va je, že „nemusíte“! Důležité je co ve svém živ­otě chcete!

Živ­ot je velký zázrak, který nám přináší mno­ho krás­ného i smut­ného, ale každá taková událost nás obo­hatí o nové zkušenos­ti a poc­i­ty. Pokud se je v budouc­nu naučíme chá­pat a využí­vat ve svůj prospěch, budeme spoko­jenější a šťast­nější. Naše nitro bude zářit jako sluníčko, které svý­mi hře­jivý­mi paprsky dává tep­lo, lásku a naději mno­hým z nás. A někdy stačí tak málo, uvě­domit si, že nemusíme být “superže­ny“ nebo „super­li­di“, ale že každý z nás je svým způ­sobem krás­ný a jedinečný, i se svý­mi nedostatky.

Jestliže chcete, aby svět byl šťast­nější, zdravější a bohatší, začnete tím, že do něj přis­pě­jete jed­ním šťast­ným, zdravým a bohatým člověkem: sebou.“ Joe Vitale

Musíte být „superže­nou“?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.