Rozhovor s naší kol­eg­y­ní Nikolou Šrai­bovou ze Štast­né ženy o tom, co Vám může přinést návště­va kartářky, jak Vám to může uškodit a na co byste si měli dávat pozor, pokud se rozhod­nete tyto služ­by také využít.
images
Návště­va kartářky vám může hod­ně pomo­ci, ale taky hod­ně uškodit.
Foto: Think­stock

Kartář­ka mi řekla, že se mi nar­o­dí postižené dítě,“ svěři­la se mi před pár lety kol­eg­y­ně, když jsme probíraly téma mateřství. Takovou věšt­bu neza­pomenu nikdy ani já, natož aby zapom­něla ona. Jed­iná necitlivá věta hloupé věd­my nás může poz­na­me­nat na léta.

Posezení u kartářky bereme všich­ni spíš jako hru. Jenže citlivější povahy si můžou pěkně naběh­nout, nedokážou se popaso­vat s náporem infor­ma­cí a někdy boju­jí s věšt­bou i roky.

Já si mys­lím, že věšt­ba na nás může zanechat fatál­ní násled­ky,“ říká čtyřicetiletá pro­dukční Marie. „Můj syn je v ohrom­ných prob­lémech, pere se se závis­lostí na drogách a dep­re­se­mi. Kartář­ka mi tenkrát řekla, že se z toho dostane, a mě tahle její věta mno­hdy drží nad vodou. Kdy­by mi řekla opak, budu mít velký prob­lém. Pro­to doporuču­ji jít ke kartářce ve chvíli, kdy jsem si jistá sama sebou a pří­pad­né neg­a­tivní či nevyžá­dané infor­ma­ce usto­jím.“

Ovšem reali­ta je obvyk­le jiná. Ke kartářkám chodíme právě tehdy, když si nevíme rady, hledáme ces­tu a jsme vnitřně křehké.

Mě návště­va kartářky úplně položi­la, i když mi řekla spíš hezké věci,“ říká vedoucí obchodu Olga. „Před­pověděla mi pohlaví druhého dítěte, také to, že se nerozve­du, ale že jed­nou budu vdo­va a tak dále. Jenže, já jsem najed­nou měla poc­it, že se mi zabouch­ly dveře svo­bod­né vol­by. Je to hrozně sil­né. Když přemýšlím o druhém miminku, auto­mat­icky si do myšlenek vkládám děvčátko, i když jsem chtěla chlapeč­ka. A vdo­va? Probo­ha kdy…? Noc po věšt­bě jsem nes­pala, zaží­vala infor­mační šok. Už víc než půl roku s tím pracu­ju a snažím se toho zbav­it. Ke kartářce už nikdy nepůj­du.“

Rozhod­la jsem se zep­tat na kartářky dvou žen. Pavla Štěp­ničková nabízí alter­na­tivní pohled pras­tarého šaman­is­mu, Niko­la Šrai­bová zase názo­ry super­mod­erního koučinku.

Jak vidí věštby kartářek prastarý šamanismus a jak moderní koučink?

1. Co mi vlastně kartářka říká? Jaká je vaše teorie?

Pavla Štěp­ničková, šaman­ka: „Kar­ty pracu­jí se sym­boly, obrazy, tedy s pravou hem­is­férou, která je propo­jená s naším pod­vě­domím, intu­icí, poc­i­ty. Mys­lím, že zkušená kartář­ka se může přes sym­bo­l­iku karet ‚nal­a­dit‘ na naše pod­vě­domí, které je propo­jeno s nekonečný­mi možnos­t­mi – a přes naše poc­i­ty, přání, nal­adění, ale i obavy tak něk­teré možnos­ti otevřít.“

Niko­la Šrai­bová, kouč­ka: „To se asi jen tak nedozvíme, ale podle mého jsou lidé, kteří mají nad­přirozenou schop­nost nacítit se a možná i před­povědět. Málokdy se však setkávám s tím, že by se vyplni­lo vše, co kartář­ka před­pověděla, měli bychom to tedy brát s nadhle­dem. Hod­ně lidí má ten­den­ci zbavo­vat se návštěvou věštkyně své zod­pověd­nos­ti a spoléhat na infor­ma­ce zvenčí. Spíše bychom se měli naučit číst v sobě samých a spoléhat na vlast­ní poc­i­ty a intu­ici.“

2. Co může tvrzení o budoucnosti (například: narodí se vám dvojčata; čekají vás problémy; raději dbejte o maminčino zdraví; v květnu potkáte toho pravého) udělat s naší psychikou?

Pavla Štěp­ničková, šaman­ka: „Ke kartářce jdou lidi větši­nou tehdy, když se nemůžou rozhod­nout, když se bojí pře­brat zod­pověd­nost za svá rozhod­nutí nebo jsou v začarovaném kruhu a potře­bu­jí odvahu, povzbuzení, vid­inu něče­ho hezkého. Zkušené kartářky jsou větši­nou citlivé a inter­pre­tace sym­bo­l­iky karet před­klá­da­jí s citem a ne jed­noz­načně, pro­tože kar­ty ukazu­jí možnos­ti. Pokud něk­do očekává poz­i­tivní změnu a kartář­ka oznámí něco špat­ného, může to člově­ka vyděsit a mís­to odvahy a chuti do živ­ota ho zaplaví stra­ch – a ten nic hezkého nepřitáhne.“

Niko­la Šrai­bová, kouč­ka: „A to je právě to, že mno­hokrát opako­vaná možnost, názor, ale i lež se stá­va­jí prav­dou. Náš mozek, zejmé­na ten emo­cionál­ní, je skutečně citlivý. Slyšíme-li od kartářky něco, z čeho máme sami dlouhodobě stra­ch, je patrné, že budeme mít daleko větší ten­dence pro­jek­to­vat si černé scénáře a ‚při­ta­ho­vat‘ si k sobě podob­né situ­ace. Sug­esce bývá někdy oprav­du sil­ná. Psy­chi­ka je vcelku křehká věc a měli bychom o ni pečo­vat a nedo­volit niko­mu další­mu, aby rozhodoval o naší budouc­nos­ti.“

3. Když už se návštěva u věštkyně nepovede, jak se z toho nezhroutit?

Pavla Štěp­ničková, šaman­ka: „Uvě­domit si, že kar­ty ukazu­jí MOŽNOSTI – nakonec je na každém, pro co se rozhodne, která vol­ba se mu líbí, do které vloží svo­ji energii. My jsme tvůr­ci svého živ­ota, ne oběti, návště­va u kartářky tak může být inspirací pro naše rozhod­nutí.“

Niko­la Šrai­bová, kouč­ka: „Kartář­ka nám oprav­du může pomoct napřík­lad uvě­domit si, co skutečně chceme, ale odpověd­nost máme ve vlast­ních ruk­ou a jen my musíme pra­co­v­at na splnění svých snů. Jsou situ­ace, které sami zcela neovlivníme – v tom pří­padě doporuču­ji ujas­nit si, co skutečně chceme a pak tomu nechat vol­ný průběh, ať se věci dějí, jak mají. Někdy přílišné zasa­hování do ‚osudu‘ také není ces­ta k vytoužené­mu cíli. Takže, pro­gramy, které do mě kartář­ka ‚vloži­la‘, můžu rozbít pouze tím, že posílím svo­ji sebe­jis­to­tu a budu se spoléhat raději na vědomí, že vše, co mohu ovlivnit, ovlivním, co nemo­hu, nechám jít. Vše, co se stane, bude sloužit k mému dobru, ať to dobré, nebo to špat­né, z čeho si pak vez­mu ponaučení.“

4. Byla jste sama u kartářky? Jak na to vzpomínáte?

Pavla Štěp­ničková, šaman­ka: „Vzpomínám čas­to na jed­nu návštěvu kartářky před devatenác­ti lety. Proží­vala jsem hod­ně těžké období, ocit­la jsem se před velkým rozhod­nutím a oprav­du jsem nevěděla, jak se rozhod­nout. Zabloko­vala jsem se, dosta­la jsem se tak až do depre­sivních stavů a měla jsem poc­it, že sto­jím před zdí, nev­iděla jsem skrz ni. Kartář­ka byla zkušená, opa­trná, neřekla mi jed­noz­načné rozhod­nutí, jen určité možnos­ti a hlavně mi řekla, že je jed­no, jak se rozhod­nu, že za delší čas půj­du ste­jně úplně jinou ces­tou, a ta bude pro mne hezká. V tu chvíli jsem si jako zázrakem najed­nou uvě­domi­la, že dobré nebo špat­né vol­by neex­is­tu­jí, že je hlavně dobré nějakým směrem vykročit a při­j­mout s důvěrou tuto ces­tu, že živ­ot nám jis­to­tu nen­abídne, ale pohyb a změnu. To bylo osvobozu­jící, uvě­domi­la jsem si, že nám živ­ot dává spous­tu možnos­tí, neustále, jen musíme změny při­j­mout a neotáčet se zpět. Vykroči­la jsem a zaměři­la se na hezké věci, které mi vol­ba při­nes­la.“

Niko­la Šrai­bová, kouč­ka: „Rozhod­la jsem se nedávno kartářku navštívit a mám štěstí, že jed­na z těch dle mého zkušených je moje dlou­ho­letá kamarád­ka. Na jejím výk­ladu se mi líbi­lo, že umí infor­ma­ce podat stří­zlivě, tak aby nevyvolaly přílišné emoce. Kar­ty mi vlast­ně zod­povědě­ly to, co jsem vnitřně delší dobu cíti­la, jen mě nas­měrovaly, abych se mohla i lépe rozhod­nout. Při­nes­lo mi to tedy potvrzení mé vnitřní intu­ice a lehké upo­zornění, že přílišné snažení nemusí být zrov­na ideál­ní ces­ta a někdy je dobré nechat věci více ply­nout a nes­nažit se mít vše pod kon­trolou. I když byl výk­lad jas­ný a přehled­ný, necha­la mi možnost vol­by. To mi dalo poc­it klidu a svo­body.“

Celý článek na — Zdroj: http://zeny.iprima.cz/domov-rodina/navsteva-kartarky-co-s-vami-muze-udelat

Návště­va kartářky: Co s vámi může udělat?