photodune-2043741-woman-texting-l

Smyslem BEZPLATNÉ online porad­ny je pomo­ci vám zod­povědět otázky, na které potře­bu­jete odpověď. Porad­na je anonymní, Vaše jméno ani dotaz neb­ude zveře­jněn.

Napište nám svůj dotaz do for­muláře nebo zav­ole­jte v ter­mínu a čase uve­deném u každého kon­tak­tu. Tele­fon­ická konzul­tace je omezena délk­ou 10 min­ut, aby­chom pomohly co nejvíce ženám.

V pří­padě záj­mu si můžete dom­lu­vit násled­nou konzultaci, ve které se budeme věno­vat již reál­né­mu řešení vaše­ho prob­lé­mu a prvním krokům, jak situaci zvlád­nout.

Téma měsíce: Mám po mateřské. A co dál?

Nechcete se vrátit do práce, kter­ou jste opusti­la? Cítíte, že je čas dělat něco nového? Co vás bude bav­it a naplňo­vat? Toužíte vynést na svět­lo vaše sil­né stránky? Nevíte jak?

Podělte se s námi, rádi vám pomůžeme najít řešení vaší situ­ace.

Mgr. Andrea Změlíková

Mgr. Nikola Šraibová

Ing. Martina Fau