stažený soubor (1)

Věděla jsem, že Mar­ti­na je gen­erál­ní man­ažerk­ou mez­inárod­ní společnos­ti a že je to velice krás­ná a úspěšná žena. Pro­to byla má zvě­davost větší než obvyk­le, co asi ke mně přivádí ženu, která má na první pohled všech­no, co si může žena přát. Skvělou prá­ci, postavení, krá­su a zdravou rod­inu. Byla to pro mě velká výz­va!

Když vešla do mé kanceláře, cíti­la jsem mírné napětí. Na jed­né straně tady byl zájem o změnu a na druhé stra­ch ukázat svou druhou tvář, citlivou a zran­itel­nou, prah­noucí po něčem schovaném hluboko uvnitř. V jejích očích jsem viděla nápis „my schop­ní před­ci změny nepotře­bu­jeme“, a přesto seděla Mar­ti­na napro­ti mně. Po chvilce povídání se vešk­eré napětí vytrati­lo, a já věděla, že naše spolupráce bude skvělá, že jsme se nal­adili na ste­j­nou vlnovou délku. Mar­ti­na se rozpoví­dala, jak je to náročné mít takovou funkci, jak každý od ní očekává jen per­fek­t­ní výsledek, a nic jiného nepřichází do úvahy.

Její slo­va „to tem­po je pří­mo závod­ní, je mi 40, já potře­bu­ji také žít“, nechali ve mně sil­ný dojem. Sama vím, co to zna­mená závod­ní tlak!

Pochopi­la jsem, že si potře­bu­je ujas­nit pri­or­i­ty, vytvořit nové vize a hlavně začít dělat konkrét­ní poz­i­tivní změny ve svém živ­otě. Před­stavu měla, ale nikdy ji důsled­ně nere­al­i­zo­vala, pro­tože jak sama řekla „nebyl čas…“! Dělala hlavně to, co se od ní očeká­va­lo, a trochu zapom­něla na sebe. Ano, přála si mít skvělou prá­ci, spoko­jený rodin­ný živ­ot, ale také proměnit své sny ve skutečnost. Hledala oprav­dové štěstí a har­monii, která při­nese do jejího živ­ota vyváženost a sta­bil­i­tu.

Bylo úžas­né ji pozorovat, jak odhod­laná je pod­ni­knout ty poz­i­tivní změny, které nebý­va­jí lehké, ale touha po nalezení vnitřní živ­ot­ní rovnováhy jí dávala moti­vaci a sílu. Při hledání svých vizí, které chtěla proměnit v jas­né cíle, si ujas­ni­la všech­ny své oblasti živ­ota a důk­lad­ně je ana­ly­zo­vala. Pos­tup­ně sama objevo­vala v sobě nové a nové skutečnos­ti, nad který­mi už nechtěla dále přivírat oči, nebo je odklá­dat na později. Jenou řekla: „Až teď to cítím a vím, jak jsem nahléd­la důsled­ně do svého nitra, co doopravdy chci a jak­ou ces­tou se tam dostanu.“ Vypadala šťast­ně, jako by objevila něco kouzel­ného. Pro ni, to byl skutečně zázrak, co se odehrál pří­mo v ní. Cíti­la jsem velice sil­nou emo­ci, a nád­h­erně nás to posunulo dál.

Práce s „aha momen­ty“ je pří­mo zázračná, pro­tože to je ta pravá chvíle, kdy se rodí velké myšlenky a po nich násle­du­jí velké činy. Mar­ti­na kráčela ke třem báječným cílům, které si přála dosáh­nout a já jsem měla tu čest být jejím průvod­cem na této ces­tě splněných přání. Tak jak to ve většině pří­padů bývá, propo­ji­la pra­cov­ní živ­ot s osob­ním, a pomocí této syn­ergie dosáh­la skvělých výsled­ků jak v pra­cov­ní, tak v osob­ní oblasti.

Když jsme se naposledy louči­ly, viděla sem ženu, která v průběhu tři měsíců odcházela z mé kanceláře ne jenom úspěšná a krás­ná, ale přede­vším šťast­ná, že její živ­ot je přes­ně takový jaký si pře­je mít. Její posled­ní slo­va zněla: „ Jsem šťast­ná nejenom navenek, ale i uvnitř, a za to děku­ji také Vám.“ Mé poslání kouče se tím­to naplni­lo a já jsem cíti­la, že má práce má skutečný smysl.

Jak to cítíte Vy? Podíve­jte se do svého nitra a zepte­jte se ho, jestli je tam něco, co si v hloubi duše pře­jete a o čem sníte. Jako pro­fe­sionál­ní koučové Vám pomůže iden­ti­fiko­vat Vaše sny a touhy, které možná spí hluboce ve Vás a čeka­jí na probuzení.

Proč jenom snít, pojďte si to také to štěstí vzít.“ Je jen na Vás, jak moc po tom toužíte a co jste ochot­ni pro to udělat!

Proč jenom snít, pojďte si také to štěstí vzít!