Jsme tým profesionálních kouček s vlastními zkušenostmi a letitou praxí.

Mgr. Andrea Změlíková

Koučka a mentální trenérka

Koučink psy­chické sta­bil­i­ty — pomoc při zvládání živ­ot­ního tlaku a stre­su, překonání stra­chu, trémy, poz­i­tivní nas­tavení mys­li, zlepšení pozornos­ti.

Vzta­hový koučink — pomoc při řešení part­ner­ských neshod a krizí, vztahu rodiče s dítětem v období puber­ty, závis­lost na part­nerovi.

Živ­ot­ní koučink — pomoc při snížené moti­vaci, posílení sebevě­domí a zvlá­daní poc­i­tu samo­ty, lítosti, chuť do nové živ­ot­ní etapy, poz­i­tivní pohled na svět.

celý pro­fil

Mgr. Nikola Šraibová

Koučka a mentorka

Koučink sebevě­domí — v pří­padě, že o sobě čas­to pochy­bu­jete, pod­ceňu­jete své schop­nos­ti a potře­bu­jete celkově pod­pořit nebo najít to, co vám jde.

Vzta­hový koučink — přede­vším oblast zlepšení komu­nikace, umět říct NE, schop­nost se zdravě prosa­dit. Když vám chy­bí ve vztazích uvol­nění a klid nebo se nemůžete s part­nerem dohod­nout.

Work-life bal­ance koučink — trávíte čas v prá­ci, která vás nebaví, chy­bí vám radost se živ­ota, máte poc­it vyhoření a žád­nout moti­vaci? Pak je ten­to pro­gram přes­ně pro vás.

celý pro­fil

Ing. Martina Fau

Koučka a trenérka

Od roku 2011 jsem osob­ní koučk­ou a trenérk­ou pro ženy a muže, pro které je 3 – 6 měsíční změ­na návyků nebo nové živ­ot­ní výzvy náročné bez pomo­ci.

Jsem pro­fe­sionálk­ou v oblasti využívání neu­rovědy pro komu­nikaci a vedení dlouhodobých změn.

V pro­jek­tu Šťast­ná žena otevíráme další dimen­zi — Vaše osob­ní kou­z­lo, dary a tal­en­ty. 

celý pro­fil