_28a9490

Od roku 2011 se věnu­ji rozvo­ji poten­ciálu mužů i žen. Pomáhám aktivo­vat jejich vášně, pod­porovat výzvy, zdokon­alo­vat se, a nacházet ces­ty k reál­né­mu úspěchu. Učím je vítěz­it, nebo se jejich vnitřní­mu vítězství ale­spoň co nejvíce při­blížit. Kom­bi­nací více způ­sobů práce dávám vol­bu ces­ty k naplnění osob­ních potřeb a k har­mo­nizaci živ­ot­ních pri­or­it.

Proč Šťast­ná žena?… My, ženy, máme DAR. A tím je PŮVAB a PŘITAŽLIVOST v různých podobách. Neznám ženu, která by neměla oso­bité charis­ma. Ale znám mno­hé, které řeknou, že na nich nic výjimečného není. Věřte — JE. A pokud své před­nos­ti spo­jíte s vytoužený­mi změ­na­mi, Vaše radost, sebevě­domí i úspěch se zná­sobí.

Jako pro­fe­sionál­ní kouč­ka jsem držitelk­ou dvou mez­inárod­ních cer­ti­fikací PCC – Pro­fes­sion­al Cer­ti­fied Coach, udíle­nou Mez­inárod­ní fed­er­ací koučů (ICF) a RCC — Results Cer­ti­fied Coach udíle­nou Neu­rolead­er­ship Group (NLG). Spolupracu­ji jako hlavní trenér­ka pro­fe­sionál­ních kurzů pro mez­inárod­ní koučo­vací školu Results Coach­ing Systems/ NLG.

Vys­tu­dovala jsem ekonomii a psy­chologii, aktivně jsem sporto­vala, strávi­la rok v USA a téměř 10 let jsem pra­co­v­ala v prostředí české i nad­národ­ních firem. Šestým rokem spolupracu­ji napříč soukro­mou i stát­ní sférou; přes velké kor­po­race, malé pod­niky, VŠ, jed­notlivce i týmy.


Kontakt

Pokud máte zájem o konzultaci nebo jakéko­liv infor­ma­ce, prosím kon­tak­tu­jte mne prostřed­nictvím e-mailu, tele­fonu, nebo kon­tak­t­ního for­muláře. Moc ráda vám zod­povím vaše dotazy.

Řekli o mně

Koučink s Mar­ti­nou byl pro mě živ­ot­ní zkušenos­tí. Tuši­la jsem, že mě posune vpřed, ale netuši­la jak daleko a jakým způ­sobem. Mé očekávání bylo něko­likaná­sob­ně překročeno. Mar­ti­na je člověk s velk­ou živ­ot­ní silou a energií. Nejvíce na ní oceňu­ji její schop­nost vžít se do situ­ace, ve které se koučo­vaný nachází, a vést s empatií, která je její povaze vlast­ní. Každé sezení bylo pří­jem­né, uvol­něné, výjimečné, ale zároveň náročné. Dokáza­la ve mně probu­dit sílu a chuť k řešení dlouho pot­lačo­vaných, přehlížených a odklá­daných prob­lémů. Pod vedením Mar­tiny jsem dokáza­la nalézt řešení pro situ­ace, o kterých jsem si myslela, že jsou neřešitel­né. Prostřed­nictvím koučinku jsem našla úctu k sobě sama, ke svým potře­bám a osob­ním pri­or­itám. Nauči­la jsem se vní­mat věci z více pohledů, propo­jo­vat sou­vis­losti a osvo­ji­la jsem si něk­teré tech­niky, které mi nadále pomáha­jí zdolá­vat překážky. Mys­lím si, že Mar­ti­na má nejen pro­fe­sionál­ní znalosti a doved­nos­ti v oblasti koučování, ale co ji dělá bez­vad­nou koučk­ou je přede­vším její osob­nost a dar v krátkém čase „zmapo­vat“ člově­ka a až „zálud­ný­mi“ otázka­mi ho dovézt tam, kam sám chce, kde se cítí dobře a kde si může sám sebe vážit. Tam jsem díky Mar­t­ině dnes já.”

Petra M.


Když jsem se paní Mar­ti­nou necha­la koučo­vat poprvé, mé poc­i­ty byly o tom, že mám navíc, ale nějak se mi nedaří toho dosáh­nout, že mi všech­no dlouho trvá a nemám potřeb­nou sílu. K mému velké­mu přek­vapení jsem prvních dobrých poc­itů dosáh­la už při prvním sezení. Během dalších lekcí jsem si uvě­domi­la, že dokážu coko­liv. Za tuto změnu v myšlení patří veliký dík mé koučce, která mě k víře ve mne samot­nou doved­la. Správně mířený­mi otázka­mi mi pomohla utřídit si myšlenky a najít ty „správné“ hod­no­ty, které mne motivu­jí a naplňu­jí energií. Sebevě­domí, duševní vyrov­nanost a poho­da už přišli jako­by samy. Všech­na sezení byla o mých snech a ty se mi nyní plní. Mar­ti­na je přá­tel­ská, chá­pa­jící, abso­lut­ně mi nasloucha­la. To, že dokáže pod­pořit nadšení, udržo­vat poz­i­tivní náladu během koučování a je otevřená vůči jakýmko­liv myšlenkám mne během koučování doslo­va nabí­je­lo energií. Tu teď mohu využít a vložit do real­izace mých snů. Pod­stat­nou vlast­nos­tí, které si na paní Mar­t­ině nes­mírně vážím, je její poko­ra. Z vlast­ní pra­cov­ní praxe vím, že mno­ha lek­torům tato „kvali­ta“ chy­bí, bez ní však lid­ský příst­up není možný.”

Marie Z.


Jsem ráda, že jsem si pro koučink vybrala právě Mar­t­inu. Znaly jsme se již ze studií na uni­verz­itě a Mar­ti­na byla vždy velice vyjímečná, jed­nak jako člověk, ale i jako pro­fe­sionál. Tyto její schop­nos­ti se opět jen potvrdi­ly během našich sezení. Na vzá­jem­né spoluprá­ci oceňu­ji přede­vším otevře­nou, vstříc­nou a upřím­nou komu­nikaci. Mar­ti­na byla vždy ochot­ná a vstříc­ná při nacházení nových a smyslu­plných výsled­ků. Prostřed­nictvím koučinku mi pomohla nalézt mé skry­té před­nos­ti a schop­nos­ti, které jsem se sama bála dát naje­vo nebo jsem o nich ani netuši­la. Vždy jsme dospě­ly k nejlepší­mu výsled­ku při řešení otázek z různých oblastí jak mého pro­fe­sionál­ního živ­ota, ale i otázek soukromých.”

Andrea K.


Vol­ba koučování pod Mar­ti­nou Fau se ukáza­la jako nejlepší inves­tice, kter­ou jsem pro sebe mohla udělat. Pomohla mi pozotvírat dveře, do kterých by se člověk sám dostá­val jen vel­mi těžko, jestli vůbec. Ujas­nit si živ­ot­ní pri­or­i­ty a opros­tit se od nepod­stat­ných věcí, které mě zbytečně zatěžo­valy. Mar­ti­na mě dokáza­la zcela spolehlivě a pro­fe­sionál­ně provést promě­nou, kter­ou by mi jistě dobrá kamarád­ka moc přála, ale těžko by mi s ní uměla pomo­ci. Mar­t­inu jsem vždy­cky považo­vala za jed­nu z nejpra­cov­itějších a nejschop­nějších žen v okolí, ne-li vůbec tu nej, ale po naší inten­zivní spoluprá­ci se musím hluboce pok­lonit, pro­tože to předči­lo vešk­erá má očekávání. Získala jsem důvěru sama v sebe, kter­ou jsem tak postrá­dala a díky které se mi žije mno­hem lehče­ji a spoko­jeněji. S velkým DÍKY, že jsem s tebou mohla pra­co­v­at!“

Karolí­na J.


Při prvním setkání s paní Mar­ti­nou jsem si neu­vě­do­movala, co vše o sobě člověk může zjis­tit. Uvě­domi­la jsem si, že je nut­né přemýšlet více do hloubky o sobě, o svém okolí i o tom, čeho chci v živ­otě dosáh­nout. Pomohla mi otevřít mé zavřené mozkové šuplíky, které si v klidu dří­maly. Věděla jsem o nich, ale neměla jsem sílu je otevřít. Jen důsled­ným a pravidel­ným pro­ce­sem jsem získala zpět to, o čem jsem sni­la. Pokud jsem si myslela, že už neex­is­tu­je žád­ná ces­ta, vždy mě ved­la směrem, kde jsem získala nový úhel pohle­du. Sezení mi pomohla hlavně v mém pro­fes­ním živ­otě a je to hod­ně znát i v soukromí. Dnes už se na spous­tu věcí umím dívat s nadhle­dem. Mar­ti­na je oprav­du člověk na správném místě. Dokazu­je to svým osob­ním a pro­fe­sionál­ním přís­tu­pem, navíc spolupráce s ní byla ve všech směrech vel­mi přá­tel­ská.”

Mar­ti­na K.


Mar­t­inu jsem potkala v době, kdy jsem měla poc­it, že jsem se na své živ­ot­ní ces­tě ztrati­la. Uvě­domi­la jsem si, že chodím stále v nekončícím kruhu, a míjím odbočky a možnos­ti, které by mě z něho vyved­ly. Že je možná ani vidět nech­ci nebo nemám odvahu.
Strávi­ly jsme společně 3 měsíce. Byla mi skvělou koučk­ou; je otevřená, vřelá a poz­i­tivní. Vždy dokáza­la proni­knout k pod­statě věci přes­ně a přit­om s velk­ou jem­nos­tí a lid­skostí. Umí vycítit atmos­féru okamžiku a využít ji pro posun vpřed. Naše sezení byla motivu­jící, kreativní, a přece důsled­ná a náročná. Děku­ji Mar­t­ině, že jsem si s její pomocí dokáza­la zmapo­vat oblasti svého živ­ota a nabrat směr k tomu, co je pro mne v živ­otě důležité a také za to, že kruh, ve kterém jsem bloudi­la měsíce a možná i roky, vnímám dnes z letecké per­spek­tivy…”

Julie M.