Andrea

Moje spe­cial­izace:

Koučink psy­chické sta­bil­i­ty — pomoc při zvládání živ­ot­ního tlaku a stre­su, překonání stra­chu, trémy, poz­i­tivní nas­tavení mys­li, zlepšení pozornos­ti.

Vzta­hový koučink — pomoc při řešení part­ner­ských krizí, vztahu rodiče s dítětem v období puber­ty, závis­lost na part­nerovi.

Živ­ot­ní koučink — pomoc při snížené moti­vaci, posílení sebedůvery, sebevě­domí, vyrovnání se z min­u­lostí, zvlá­daní poc­i­tu samo­ty, lítosti, poz­i­tivní pohled na svět, chuť do nové živ­ot­ní etapy.

Více než 10 let se věnu­ji koučinku a men­tál­ní­mu tréninku založeném na nejnovějších poz­natcích o mozku. Spe­cial­izu­ji se na propo­jení men­tál­ního tréninku a koučinku, které jsem nejdříve apliko­vala ve sportovní psy­chologii. Toto efek­tivní propo­jení dvou metod, jsem pro skvělé výsled­ky svých klien­tů začala využí­vat při prá­ci i s běžný­mi klien­ty. Výsled­ky se dostavu­jí rych­le a jsou trvalé. Metody fun­gu­jí na každého, kdo chce mít krás­nější a spoko­jenější živ­ot. Jako Sloven­ka jsem půso­bi­la 12 let ve vrcholovém sportu, jsem mno­honá­sob­ná mis­tryně SR a ČSR v atlet­ice, držitel­ka 2 sloven­ských reko­rdů. Jsem matk­ou dvou dětí a stále aktivní sportovkyní.


Pro­jek­ty na kterých se podílím:

www.profikoucink.eu — sportovní koučink a men­tál­ní trénink pro dosa­hování vrcholových výkonů.

www.vztahovýkod.cz — unikát­ní meto­da využí­va­jící poz­natky z psy­cholo­gie a mod­erních neu­rověd, zaměřená na vztahy a jejich úskalí.


Vzdělání a cer­ti­fikace:

Uni­verzi­ta Jana Amose Komen­ského - Mgr.

♥ Sociál­ní a mediál­ní komu­nikace - komu­nikace, psy­cholo­gie

♥ Results Coach­ing Sys­tems - Neu­roLead­er­ship Group/ICF

♥ Pro­fe­sionál­ní trenérská tří­da č.1


Kontakt:

Pokud máte zájem o konzultaci nebo další infor­ma­ce o mé prá­ci, prosím kon­tak­tu­jte mne prostřed­nictvím e-mailu, tele­fonu, nebo kon­tak­t­ního for­muláře. Moc ráda vám zod­povím vaše dotazy.

  • Tel: +420 737 252 413
  • E-mail: andrea@stastnazena.eu

    Kontaktní formulář:


Reference:


Som rada, že som sa odhod­lala do sedení s koučom a to, že to bola práve Andrea sa ukáza­lo ako skvelá voľ­ba. Andrea, ako výborná motivá­tor­ka a pod­porovateľ­ka mi pomohla nájsť v sebe odpovede na mno­hé otázky, ktoré vo mne boli, ale sama som nevedela čo s nimi. Na kon­ci sedení som našla jed­nu uni­verzál­nu odpoveď na moje otázky.Je potreb­né a oplatí sa neustále investo­vať energiu do svo­jho živ­ota, tak do pra­cov­ného ako aj súkrom­ného a hľadať medzi nimi vyváženosť.“

Ing. Rená­ta Beneková – Gen­er­al Man­ag­er Star­life s.r.o. for SVKHU


Koučink od paní Změlíkové, vám pomůže podí­vat se na vaše prob­lémy racionál­ně a najít z nich východisko. Což je důležité v situ­acích kdy si tzv.“nevíte rady“, pro­tože se ve vás mísí vlast­ní emoce, dobře míněné rady z vaše­ho okolí aj. V takové­to situaci jen těžko dokážete vidět své prob­lémy s nadhle­dem a v celku. Pro­to vám vřele doporuču­ji využít služ­by paní Změlíkové a najít tak zase pev­nou půdu pod nohama.“

Mgr. Eva Chaloup­ková


Andrej­ka mi pomohla ľud­sky, vnú­torne a od srd­ca. Ukáza­la mi, že je dôležité nie meniť druhých ľudí, ale zmeniť svoj príst­up. Začať pros­to od seba. To je vždy jednoduchšia a najúčin­nejšia ces­ta. Aj vo vzťa­hoch s muž­mi mi pomohla nájsť tu správnu ces­tu. Vďa­ka Andrea.“

Mgr. San­dra Vypari­nová – Majiteľ­ka Topte­nis, tenisová ško­la SK


Andrea dokáže počú­vať, videla moju situá­ciu s nad­hľadom a pomohla mi rých­lo sa zori­en­to­vať. Cítim sa s ňou bezpečne. Jej výhodou je min­u­lost pro­fe­sionál­nej špor­tovkyne. Dokáže nájsť tu správnu ces­tu k cieľu. Jej poz­itívny príst­up k živ­o­tu je náka­zlivý.“

Mgr. Lucia Mais­nerová – Konateľ Hem­is­féry, s.r.o.


Andrejku jsem oslovi­la ve chvíli, kdy jsem stála delší dobu na určité živ­ot­ní křižo­vatce. Už při našem prvním setkání mi bylo pří­jem­ně a cíti­la jsem, že můžu bezpečně mlu­vit o svých osob­ních záleži­tostech, se který­mi chci pomoct. Každé naše setkání mě nad­ch­lo, vždy něčím přek­va­pi­lo a Andrejky lid­ský příst­up a napo­jení byly úžas­né. Pokaždé jsem odcházela s pocitem, že jsem na správné ces­tě a k tomu mám tuto skvělou dámu, která mi pomáhá a s radostí se mnou sdílí všech­ny mé krůčky k dosažení vnitřního klidu a posunu v mém živ­otě. Jed­na z nejlepších inves­tic za posled­ní roky. Velké Díky. Doporuču­ji všem, kteří chtějí opět cítit ve svém živ­otě radost.”

Andrea Skálová 

O koučink jsem se začala zají­mat v době, kdy jsem byla na rozces­tí ve svém živ­otě v oblasti práce, vztahu i hledání sama sebe. Jelikož jsem nadšená sportovkyně, byl pro mě kon­takt na paní Změlíkovou, který jsem dosta­la náhodou od své maminky, jas­nou vol­bou. Hned na první schůzce mi byla sym­pat­ická a i díky tomu jsem se dokáza­la bez prob­lé­mu otevřít a svěřit se. Což je podle mého názoru u končinku vel­mi důležité. Paní Změlíkové vděčím za to, že jsem nyní šťast­ná ve všech oblastech mého živ­ota. Díky ní jsem dosáh­la cílů, které jsem si dříve myslela, že jsou nemožné a vzdálené. A nejen to, díky ní se dívám na svět jiný­ma oči­ma, mno­hem poz­i­tivněji.”

Jana


Andrej­ka je úžas­ná žena, která mi pomohla najít sama sebe v těch nejtěžších chvílích. Již po první schůzce jsem věděla, že pociťu­ji razant­ní změnu v mém myšlení i jed­nání. Začala jsem si věřit, že dokážu vše, co jen budu chtít. A tak se také sta­lo. Každé setkání s Andrejk­ou mě posunu­je vpřed za svý­mi sny. Spolupráce mě vel­mi baví a jsem Andrejce vděčná za důvěru, pod­poru a empatii. Děku­ji a vřele doporuču­ji.”

Michaela Kop­pová