Nikol

A kdo vlast­ně jsem?

Jsem přede­vším mat­ka dvou úžas­ných malých dětí, která řeší kaž­do­den­ní starosti asi jako vy 🙂 Před 9 lety mě uchváti­la síla koučování a jeho úžas­ných účinků na lid­sk­ou psy­chiku. Těm­to doved­nos­tem jsem měla čest se učit v jed­né z nejlepší mez­inárod­ní koučo­vací škol a sta­la jsem se tím pádem odborníkem na slo­vo vza­té. Měla jsem tu čest spolupra­co­v­at na koučování zaměst­nanců ve společnos­tech jako je napřík­lad Red­bull nebo Adi­das a pomo­ci tam přede­vším ženám být nejen v prá­ci, ale také v osob­ním živ­otě šťast­né a vyrov­nané.

Spe­cial­izace:

  • nízké sebevě­domí
  • prob­lémy s komu­nikací
  • osob­ní vztahy
  • stres a přetížení
  • návrat po mateřské

Mé další odborné články můžete číst na portálu psychologie.cz se kterým aktivně spolupracu­ji.


Kontakt

Pokud máte zájem o konzultaci nebo jakéko­liv infor­ma­ce, prosím kon­tak­tu­jte mne prostřed­nictvím e-mailu, tele­fonu, nebo kon­tak­t­ního for­muláře. Moc ráda vám zod­povím vaše dotazy.

Řekli o mně

Niko­la je jako čer­stvý jarní vítr, který vám dodá sílu a chuť do dalších úkolů. Intu­itivně vycítí, kde přes­ně vás tlačí bota a díky svým úžas­ným pro­fe­sionál­ním zkušenos­tem a ana­lyt­ick­ým schop­nos­tem vás lehce vyhoup­ne zpět do sed­la. Dodá vám energii, abyste s radostí vyrazili na novou ces­tu živ­otem. Její zářivý úsměv, pří­jem­né vys­tupování a lehkost, se kter­ou se s vámi vydává na překážkovou dráhu vašich starostí, je odzbro­ju­jící. Niko­la umí pomo­ci a je rozhod­ně člověk na svém místě!“

Petra Johans­son – Komu­nikační expert


Více jak deset let, jsem pravidel­ně dvakrát až třikrát v měsí­ci, docházela na psy­choanalýzu. Až v okamžiku, kdy mi ter­apeut oznámil, že je zapotře­bí chodit každý týden min­imál­ně jed­nou, ale spíše dvakrát jsem začala uvažo­vat o „změně“, neboť jsem začí­nala mít poc­it, že dosavad­ní ter­apie není vlast­ně to „pravé oře­chové“ a dosažené výsled­ky nej­sou, vzh­le­dem k časové a finanční „inves­ti­ci“ opti­mál­ní. V okamžiku, kdy se můj živ­ot dostal na „křižo­vatku“, na níž jsem byla nuce­na řešit nejen svo­ji prá­ci, finance, ale přede­vším vztah s manželem, a neby­la schop­ná se vydat žád­ným konkrét­ním směrem, jsem na inter­ne­tu objevila paní Šrai­bovou. Je vel­mi těžké na těch­to něko­li­ka málo řád­cích vyjádřit poděkování a radost z toho, že jsem Nikol a její meto­du koučování objevila. Již během něko­li­ka týd­nů se v mém živ­otě začaly dít zásad­ní změny a můj živ­ot se začal vyví­jet jinak. Díky Nikol jsem nejen objevila svůj vnitřní poten­ciál, ale začala ho přede­vším rozví­jet a využí­vat tak, aby se můj živ­ot začal odví­jet na zák­ladě mých před­stav a potřeb. Vel­mi rych­le se výsled­ky objevily v pra­cov­ní sféře, neboť jsem objevila a uvě­domi­la jsem si svo­je skutečné schop­nos­ti a posílila svo­je sebevě­domí.“

Nikol Kariková – Majitel­ka NOS.TRES cen­trum


Niko­la mě posunula obrovský­mi kroky vpřed. Dokáza­la nakop­nout k větší pra­cov­i­tosti, trpělivosti, namo­tivo­vat k prá­ci, kter­ou jsem odklá­dala. Nauči­la mě for­mou men­toringu zák­lad­ní i odborné věci, důležité pro prá­ci man­ažera v jakéko­liv oblasti. Max­imál­ně vychází vstříc a jako kouč je pro­fe­sionál s lid­sk­ou tváří. Vřele doporuču­ji jed­norá­zové sezení i dlouhodobou spoluprá­ci.“

Eva Dibi­tan­zlová – Finanční konzul­tant, Emeras s.r.o.


Z osob­ní zkušenos­ti můžu říci, že je neu­věřitel­né, jak něk­do nes­tran­ný, neza­u­jatý vaším živ­otem vás dovede nad­nést nad prob­lémy všed­ních i nevšed­ních dní. Je skvělé, že je tu něk­do, s kým můžete pro­brat svůj živ­ot a uvě­domit si a porozumět své­mu chování, svým náladám a emocím. Díky Nikole se dnes již tolik nez­abývám zbytečnos­t­mi, ukáza­la mi ces­tu, se které se již nebo­jím sejít. Díky její­mu směrování a velice důležité pod­poře, již v mno­ha pří­padech ces­tu nacházím sama. Dokáza­la mi vysvětlit, jak se svou hlavou pra­co­v­at. Je to práce náročná, ale pro živ­ot důležitá. Nacházím sebe, obje­vu­ji svůj tal­ent a pracu­ji na svém sebevě­domí. Děku­ji za vše.“

Kat­ka Eislová – Fyzioter­apeut­ka, Ivančice


Považu­ji za nut­né vám poděko­vat. Vím že to bude dlouhá ces­ta, ale já už neustoupím! Nejvíc mě mrzí že bydlím tak daleko a nemůžu při­jet na osob­ní návštěvu…..Moc jste mi pomohla, Vaši mailovou stránku jsem poskyt­la už něko­li­ka mým známým kteří si neví rady se svým prob­lémem. Děku­ji, že jste a že jsem Vás našla!!!“

Mag­dale­na Tkáčová