Škola ženám — videa:

Co vy a vnitřní štěstí? Máte ho již, cítíte ho? Přinášíme vám mal­ou ochut­návku, jak si pro něj vykročit a cítit se zase o něco blíže.

Zají­mavosti o men­tál­ním tréninku a o emocích. Máte je častěji pod kon­trolou vy nebo ovlivňu­jí naopak ony vás? Co vy na to?

Work­shop Šťast­ná žena. Pro ženy, které chtějí načer­pat pořád­nou dávku radosti, psy­chické odol­nos­ti a sebevě­domí.

Škola ženám — fotky z našich akcí:

O čem se poví­da­lo po kurzu:

Work­shop byl úžas­ně inspiru­jící. Jak příběhy lidí, tak i nový­mi poz­natky. Bylo to per­fek­t­ně připravené. Vzkaz pro jiné ženy — nebo­jte se být sami sebou a vys­toupit z vaší kom­fort­ní zóny, pro­tože jen my samot­né můžeme učinit sebe šťast­ný­mi a spoko­jený­mi bytost­mi. Odnáším si s sebou ispiraci, štěstí a důvěru ve vlast­ní síly. Děku­ji!” Olga

Úžas­ná atmos­féra. Skvělé přá­tel­ské vedení. Větší důvěra v sebe sama. Víra, že můžu být vnitřně šťast­nější. Inspirace.” Iva

Inspiru­jící setkání, které ve mě na dlouho zanechá úžas­né poc­i­ty radosti — lásky, souznění a pochopení, že každá žena by měla být šťast­ná. Ať se nebo­jí si za tím jít a stát, přes všech­ny strasti a nás­trahy živ­ota. Je to výz­va, kter­ou je tře­ba překonat a splnit si své sny”. Andy

První “sem­i­nář”, při kterém jsem dokáza­la být pozorná až do posled­ní min­u­ty. Navázané na sebe, přehled­né a srozu­mitel­né. Bylo z vás cítit hrozně moc energie a zápalu, který jste přenáše­ly na nás. Díky za krás­nou sobo­tu!” Tereza

Díky za krás­ný inspi­ra­tivní den. Bylo to vel­mi poučné a zábavné součas­ně. Odnes­la jsem si hod­ně poz­natků a hlavně jsem poz­nala skvělé, sil­né a poz­i­tivní příběhy vás všech. Ještě jed­nou díky!” Iva

Co mi den dal? Energii, uvě­domění, nové návody, jak zvlá­dat živ­ot, inspiraci a také poznání spousty úžas­ných žen 🙂 Moc děku­ji!” Verča

Pro mě: větší sebedůvěra, mít se ráda taková jaká jsem, uvě­domění, poz­nat sama sebe do hloubky, nová přá­tel­ství.” Míša

Skvělá akce, odnes­la jsem si to, proč jsem přišla. Jsem vděčná za prak­tické rady a různé tipy, jak zau­tom­a­ti­zo­vat nové poz­natky tak, aby­chom je mohly (a byly schop­né) kdyko­liv v běžném živ­otě použít a neby­ly to pouze poučky na papíře. Díky kreativní­mu work­shopu mohly vyzk­oušet, že vlast­ně všech­ny odpově­di máme už dávno v sobě, jen se jich nes­míme bát. Uvě­domi­la jsem si, že změ­na je možná a nemusím se hnát zběsile kupře­du, ale pos­tupo­vat svým tem­pem, když se odvážím udělat ten první krok. A v neposled­ní řadě získaná zpět­ná vaz­ba na mě, kter­ou jsem od ostat­ních během toho dne něko­likrát dosta­la. Bylo zají­mavé, vzrušu­jící a přek­va­pivé zjis­tit, že ostat­ní mě vní­ma­jí úplně jinak, než sama sebe vnímám já a že já jsem kolikrát sama sobě největším kri­tikem :-)” Lenka