4-66kreativita

O kreativ­itě se hod­ně mlu­ví, ale málo se o ní ví. Co všech­no se pod pojem tvořivost vejde a proč byste ji v sobě měli probu­dit k živ­o­tu právě vy?

Když jsem připravo­vala tenhle článek, narazi­la jsem mimo jiné na zají­mavý výzkum. Proběhl už v 60. letech, kde ho provedl jistý George Land na 16 stovkách pětiletých dětí. Tehdy 98 % z nich skonči­lo v kolonce „vel­mi kreativní“. Po pěti letech je Land zkoumal znovu a vel­mi kreativní už bylo jen 30 %. V pat­nác­ti 12 % a v pětad­vaceti mizivá 2 %… Co z toho vyplývá?

Že s urči­tou kreativ­i­tou se nar­o­díme všich­ni. Jako děti ji plně využíváme, hýčkáme si ji – a vůbec ne jen tím, že si hra­jeme, kres­líme a mod­elu­jeme. Děti jsou vynaléza­vé ve všem včet­ně způ­sobu oblékání, jíd­la nebo způ­sobu, jak s námi komu­niku­jí. Bohužel, s dospíváním tuh­le tvořivost přestáváme považo­vat za důleži­tou. Máme starosti, vkrádá se stereo­typ, hravost se nám zdá dětin­ská. A přit­om je to velký kus našich „já“, který – když neb­udeme opečová­vat – zajde na úbytě (a my do značné míry s ní). Nechat usnout kreativ­i­tu totiž určitě nez­na­mená smířit se s tím, že nepro­razíte v umělecké branži. Je to o tom, že celý váš živ­ot bude něco jako nepo­hodl­ná bota, která tlačí. Takový kon­fekční. Zatím­co živ­ot využí­va­jící tvořivost je spíš bot­ka šitá na míru. Pohodl­ná, lehká, jež vás nechá dojít daleko… Proč?

Kaž­do­den­ní mal­ičkosti

Před­stavte si dvě ženy. Obě jsou ste­jně staré, mají ste­j­nou prá­ci, bydlí ve ste­jném bytě… Ale jed­na z nich den po dni dělá to samé tím ste­jným způ­sobem. Roky má ste­j­nou kadeřni­ci a nikdy ji nezmění, i když čeká týden, než si „vlasy zvy­knou“. Do práce chodí, pro­tože se musí.

Pokud se jí nepovede vyřešit tra­bl běžným způ­sobem, panikaří. Druhá žena vstává doslo­va s chutí do živ­ota. Když se pře­jí dušené mrkve, koukne do tha­jské kuchařky. Baví ji hle­dat nová řešení v prá­ci, ve vztazích. Prohry jsou výz­va, niko­liv dno… Vidíte ten rozdíl? Není daný tím, co dostaly do vínku, ale jak s tím pracu­jí. A o tom je živ­ot­ní kreativi­ta. O nápa­di­tosti v kaž­do­den­nos­ti, v přís­tupu k řešení potíží, ke vztahům i sobě samé, v chuti objevo­vat nové, opouštět nefunkční, pátrat, hle­dat, víc uží­vat se než se trápit. Někde jsem dokonce čet­la, že je taková živ­ot­ní tvořivost vůbec důkazem, že jsme naživu. Lékaři nah­mata­jí puls, ujistí se, že dýcháme, ale pokud máme oprav­du cítit, že žijeme, potře­bu­jeme k tomu znovu nabu­dit svou kreativ­i­tu. Jak? Zkuste násle­du­jící kroky!

1. Před­stavte si, že je vám zase sedm…

V roce 2010 udělala průzkum psy­cholož­ka Maria Kon­niko­va na Uni­verz­itě v Sev­erní Dakotě a ste­jně jako George Land došla k závěru, že spolu s dět­stvím za sebou necháváme i kreativ­i­tu. Zapomínáme na své sny a přání. Učíme se sebeovládání, snažíme se vyhovo­vat „škat­ulkám“… Pro­to jsme čas­to tak trochu „vyšep­talí“. Pokud takoví být nechce, zavrte­jte se hluboko do sebe a poz­dravte své sed­mileté já. Mít v sobě kus dítěte je pok­lad, ne dětin­skost.

Ano, nejspíš zjistíte, že mno­hé z toho, co jste chtěli v sed­mi letech, už dnes­ka nechcete – ale to je přirozené. Spíš si z toho vezměte schop­nost snít, dělat věci naplno a s nadšením. A také schop­nost vidět svět dět­ský­ma oči­ma. Děti spous­tu z toho, co vnímáme jako samozře­jmé, vidí jinak. Upo­zorní vás na zvuk letad­la, které letí nad hlavou, reg­istru­jí dat­la v lese, vší­ma­jí si, že trá­va je jinak zelená ve městě a jinak na louce, že máte jiný lak na nehtech. Mají tak každý den bohatý na smyslové prožitky, které nám bytost­ně chy­bí.

2. Sez­namte se se svou pravou hem­is­férou

Jed­ním z důvodů, proč nám není vidění svě­ta dět­ský­ma oči­ma vlast­ní, je… že s dospíváním přestáváme použí­vat vyváženým způ­sobem pravou mozkovou hem­is­féru. V levé je logi­ka, kri­t­ické myšlení, potře­ba všech­no hod­notit a „pře­počí­tat“. Je víc „dospělá“ a taky ustrašená nebo opa­trná, chcete-li. Pravá hem­is­féra je… snivá. Vidí vždy to lep­ší, je plná snů a tužeb, tvořivá. A když jí znovu dáte pros­tor, zač­nou se dít sko­ro zázraky. Vím to o to víc, že jsem uči­la kreslení pravou mozkovou hem­is­férou a někdy měla poc­it, že jsem se najed­nou z kurzu kreslení pře­nes­la na kurz zázraků. Spous­ta z těch, kdo přišli kres­lit, najed­nou dokáza­la vidět celý svůj svět jiný­ma oči­ma tře­ba jen pro­to, že se naučili vní­mat barvy, uvě­do­mo­vat si tvary. Odcházeli s novou chutí do živ­ota, touhou překonat stra­ch a udělat si, co já vím, po dvaceti letech řidičák, vraceli se k sobě samým, pro­tože na sebe v tom dospěláck­ém světě zapomí­nali!

3. Tvořte, co hrd­lo ráčí

Jak k pravé hem­is­féře dojít? Můžete na onen kurz kreslení (např. www.konecnekreslim.cz). Můžete si ale prostě jen hrát s dět­mi, mod­e­lo­vat nebo s nimi zpí­vat (nebo si zpíve­jte ve sprše, pro­tože – proč tam asi spous­tu lidí při zpívání napadá tolik zají­mavých věcí?). Skvělé jsou i anti­stresové oma­lovánky, jež se staly tren­dem. Podob­ně jako všech­ny DIY (do it your­self) aktiv­i­ty. „Pokud jde o kreslení a vyrábění, je v kurzu také pro­to, že člově­ka umí zpo­ma­lit, zklid­nit. Dá mu pros­tor soustřed­it se, zacílit jinam. Odpoči­nout si, vyprázd­nit v mozku tzv. pra­cov­ní paměť neboli pre­fron­tál­ní kor­tex,“ říká k tomu kouč­ka a men­tor­ka Mar­ti­na Fau (www.stastnezeny.eu) s tím, že i takové hraní můžete využít k cílené­mu budování kreativ­i­ty, za kterým je mimo jiné cílené vyvažování s lev­ou. „Na začátku vědomého tréninku kreativ­i­ty může být jednoduché cvičení – zkuste si nap­sat slo­vo jablko a vedle toho jej nakres­lit. Je skvělé přečíst si příběh a pak ho pomocí jednoduchých obrázků nakres­lit… Uvidíte mimo jiné to, že je jed­noz­načně jednodušší vidět obrazy spo­jené se slovem (tj. obou-hem­is­férová souhra) než jen uchová­vat hro­madu tex­tů a čísel (kdy přetěžu­jeme lev­ou hem­is­féru).“

4. Zamilu­jte se do pohy­bu

Ne, kvůli kreativ­itě nemusíte chodit na zum­bu. Ale… v knížce Tvořivost od české soci­oložky Marie Königové jsem našla geniál­ní úvahu. Právě ona dává pohyb a tvoření do sou­vis­losti. Pro­tože pohyb je aktivi­ta a aktivi­ta je tvoření. Kdo tvoří, ten se hýbe sám o sobě. Posou­vá se, mění se mu obzo­ry ste­jně, jako když se vám při procházce mění kra­ji­na kolem. A nejen to! Dobře zvolený pohyb čistí hlavu od myšlenkového přetížení, a dává pros­tor pro tvoření! Pamatu­ju si, že když byla dcera miminko, musela jsem si sebou na procházky s kočárkem brát zápis­ník, pro­tože jsem jen chodi­la, necha­la myšlenky běžet, a najed­nou byla hla­va plná nápadů! Na gauči vás toho moc nena­padne.

5. Rozlišu­jte nápa­di­tost a tvořivost

Že dostáváte nápady jeden za druhým? V pořád­ku, ale je tu ještě malý háček. Jak upo­zorňu­je Michaela Dom­brovská, bloger­ka (www.protoze.cz) a spiso­vatel­ka, autor­ka Kreativního diáře, je tře­ba kreativ­i­tu odlišo­vat od nápa­di­tosti! „Nápa­di­tost je kok­te­jl schop­nos­tí a doved­nos­tí, které umožňu­jí jak­oukoli tvůrčí čin­nost založe­nou na nových, orig­inál­ních (a prospěšných) myšlenkách. Kreativi­ta je pro­ces, který od nápadu vede k real­izaci. Na počátku sto­jí pro­jekt, na kon­ci pro­dukt. Pro­to je kreativi­ta propo­jená s pro­duk­tiv­i­tou, se schop­nos­tí něco nejen tvořit, ale také skutečně vytvořit. Nápa­di­tost je zase spo­jená s důmyslnos­tí, tedy propo­jováním řešení nových a přek­va­pivých. Čin­nost bez myšlenky je prázd­ná; naopak nápad bez tvůrce, nápa­di­tost bez kreativ­i­ty zůstá­va­jí jen na půli ces­ty – a v tom­to pří­padě ces­ta není cíl. Reflek­tu­je to mimo jiné i autorský zákon, který nechrání nápad, ale jeho real­izaci.“ (Celou její úvahu na toto téma si můžete mimo jiné přečíst na www.hrkavarna.cz.)

7. Dejte svým nápadům konkrét­ní podobu a řád

Možná se vám na před­chozím bodu něco nezdá… A možná je to pro­to, že ste­jně jako spous­ta jiných můžete mít kreativ­i­tu spo­je­nou s takovým… no, řekněme, tvůrčím chaosem. Stvořit něco nicméně zna­mená takř­ka pravý opak. Chce to směr, sys­tém. „Mně pomáhá nápad hodit na papír, zhmot­nit. Je jed­no, jestli bude mít podobu koláže, nástěnky s mag­netky, myšlenkové mapy, excelovské tab­ulky nebo kusu papíru polepeného štítky. Něk­do používá mobil, jiný dik­ta­fon, diář, zápis­ník,“ říká k tomu Jit­ka Ševčíková a pro přík­lad uvádí: „Osob­ně si out­looku nas­tavu­ji připomínku, abych každý pátek hod­inu věno­vala svým snům a příleži­tostem: co jsem v tom směru udělala a co udělám příští týden… Přemýšlím o nových webovkách už celé týd­ny, měsíce, možná roky? Tak si právě teď sepíšu, co bude můj první krok i kdy ho udělám…“ To samé můžete apliko­vat, i když řešíte tře­ba jen odklá­danou rekon­strukce koupel­ny nebo sbíráte odvahu vrátit se k dávné­mu snu, koníčku, radosti. Pomoct vám s řádem i vizual­iza­cí může i zmíněný Kreativní diář Michae­ly Dom­brovské. Skvělé na něm je, že jej nemusíte začít psát v led­nu. Nehra­je na to, jaké datum je. Hra­je na to, že právě teď potře­bu­jete pros­tor pro nápady a on vám ho kreativním způ­sobem dává. Můžete do něj psát, kres­lit, jsou tu samolep­ky, prostě nekonečné možnos­ti. Je do posled­ní stránky kreativní.

7. Zahoďte stra­ch

Když jsem se odbor­nic u toho­to tématu pta­la, co považu­jí za největšího zabi­já­ka kreativ­i­ty, shod­ly se na tom, že je to stra­ch. Stra­ch mít svůj názor, při­j­mout svůj nápad, dát mu pros­tor, srov­nat se s tím, že na něj možná něk­do neb­ude reago­v­at klad­ně. Stra­ch risko­vat neúspěch, dělat chy­by, zkoušet něco znovu, jít s kůží na trh, dát konečně oprav­du vědět, co chci, co mám ráda, na co mys­lím, stra­ch být vidět. Stra­ch, že mimo kom­fort­ní zónu a stereo­typ, pro­ti které­mu kreativi­ta sto­jí v přímém pro­tik­ladu, číhá nějaké nebezpečí. „Tvořivost je přit­om v pod­statě vel­mi jednoduchá, jen si ji musíte dovolit. Vyzk­oušet něco jinak. I kdy­by to na první pokus byla úplná banali­ta – a vy jste mís­to mlčení řekla ve vlaku průvodčí, že má hezký par­fém. Stále se ohlížíme a pochy­bu­jeme „co by tomu řek­li…“, „takhle se to přece nedělá“, „určitě se ztrap­ním“, „neb­ude to fun­go­vat“. No tak hlede­jme způ­so­by, jak by to fun­go­vat moh­lo. Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způ­so­by. Já si ještě k tomu kladu otázku: Co nejhoršího se může stát? A podle toho konám,“ dodává Jit­ka Ševčíková.

8. Pořád se učte a učte se kreativně

Tvořit můžete už tady a teď. V čemko­liv, co si zamanete, se můžete právě už teď někam pohnout. Ale do budouc­na je tře­ba říct, že kreativnější vždy­cky bude ten, kdo se posou­vá i co do svých vědo­mostí. A i ty je mimo­cho­dem nejlepší kreativně. Mar­ti­na Fau vám v tom­to směru vzkazu­je: „Učíme se vše­mi smys­ly, učí nás i prožitek. Proč prvňá­ci vybarvu­jí v matem­at­ice obrázky čísel? Učí se plus a mínus krokováním po kober­ci ve třídě? Jednoduše pro­to, že jim to lidově řečeno „jde líp do hlavy“. Nejdůležitější je poslouchat svo­je tělo, násle­dovat vlast­ní potře­bu učení a respek­to­vat svůj kreativně-log­ický styl vyjádření bez ohle­du na to, jak šíleně to může navenek půso­bit!“

9. Dejte si možnost být

Dát prů­chod tvořivosti, zna­mená dát prů­chod sobě. To se mi na tom zdá nejvzác­nější. Ale vím, že se to nejspíš nes­tane tím, že si přečtete článek. Větši­nou to chce víc. Men­to­ra, kouče, lek­to­ra, kurz. A v téh­le sou­vis­losti se mi připom­něl kurz, který se jmenu­je Ces­ta umělce. Na jeho začátku stála kni­ha amer­ické autorky Julie Cameronové, pak vznikly 12krokové kurzy pro rozvoj kreativ­i­ty. Té živ­ot­ní. „V Ces­tě umělce jsou důležitý­mi pomoc­níky tzv. ran­ní stránky, kdy bez kon­troly píši vše, co mě napadá, a píši, dokud nepopíšu tři stránky. Pos­tu­pem času si jejich prostřed­nictvím mohu udělat jas­no v tom, co oprav­du chci, jaké kroky mohu udělat, podrob­ně prohléd­nout výsled­ky své práce a překážky, na které přit­om narazím (a bez nich to samozře­jmě není možné), hle­dat řešení apod. Zároveň hledám inspiraci ve světě kolem sebe na tzv. schůzkách s uměl­cem. Učím se plně být, plně vní­mat smyslový svět a pozorovat, jaké bohat­ství ten­to svět nabízí. V galerii, u řeky nebo v mateřské školce,“ říká k tomu Mgr. Kateři­na Honzíková z psy­choter­apeutick­ého cen­tra Láv­ka (www.centrum-lavka.cz) a lek­tor­ka kurzu Ces­ta umělce. Podle ní je v tvořivosti to nejzásad­nější nechat prou­dit živ­ot­ní energii, proží­vat živ­ot se vším všudy a proží­vat ho tady a teď, nebát se nejis­to­ty, co bude dál, a opouštět zaběh­nutá řešení, ve kterých není pro kreativ­i­tu mís­to. „Pak lze být uměl­cem svého živ­ota. Lze pozná­vat sama sebe, rozumět sám sobě i svě­tu, který spolu­vytváříme,“ dodává.

Časopis Moje Psy­cholo­gie 03/2016, s. 66 – 69, Text: Jana Potužníková, Mar­ti­na Fau a další.

9 kroků ke kreativ­itě